ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล          นายบัญชา  งึดเกาะ     Mr. Bancha Nguedkoh

วัน เดือน ปีเกิด    29  พฤษภาคม  2523

ที่อยู่ปัจจุบัน        91  หมู่ที่  1  ตำบลหินโคน  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  31130

เบอร์โทรศัพท์      081-0531065

ตำแหน่ง            พนักงานราชการ  โรงเรียนธารทองพิทยาคม 

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนธารทองพิทยาคม  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

                     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 

ประวัติการศึกษา

        พ.ศ.  2535    ประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดกะทิง  ตำบลหินโคน  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

        พ.ศ.  2538    มัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนธารทองพิทยาคม  ตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

        พ.ศ.  2541    มัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนธารทองพิทยาคม  ตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

        พ.ศ.  2544    ประกาศยนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก  

                           ตำบลบ้านกร่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

        พ.ศ.  2549    ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา  เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

                           อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

คติประจำใจ

        เรียนเพื่อรู้  สู้เพื่อชีวิต

        Webmaster thantongpittayakhom school by Mr. Bancha Nguedkoh.