เว็บไซต์ชุมนุมโรงเรียนท่าลี่วิทยา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมสำคัญที่หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนท่าลี่วิทยา  พุทธศักราช 2557  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กำหนดให้จัดทำขึ้นให้ผู้เรียนทุกคนทุกระดับชั้น  เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัด  ความสนใจ  ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมและสามารถบริหารการจัดการตนเอง 


ชุมนุมไม้มะค่า

        

ชุมนุมแข่งขันทักษะวิชาการ


    

ชุมนุมคอมพิวเตอร์


ชุมนุมCover danceชุมนุมกีฬา


ชุมนุมมารยาทไทยชุมนุมดนตรี


Comments