องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

เทศบาล                         

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

เทศบาลตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล    

ข้อมูลพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 http://info.thailocaladmin.go.th/search_general

จังหวัดอุบลราชธานี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   http://www.ubon.go.th/main.aspx

อำเภอเมืองอุบลราชธานี
เทศบาลนครอุบลราชธานี  http://www.cityub.net
เทศบาลเมืองอุบล
อบต.กระโสบ
อบต.กุดลาด
อบต.ขามใหญ่ 
อบต.ขี้เหล็ก
อบต.แจระแม  www.jaeramae.org
อบต.ปทุม
อบต.ไร่น้อย
อบต.หนองขอน
อบต.หนองบ่อ
อบต.หัวเรือ
อบต.ปะอาว

อำเภอวารินชำราบ
เทศบาลเมืองวารินชำราบ  http://www.warincity.com
เทศบาลตำบลแสนสุข
เทศบาลห้วยขะยูง
อบต.คำขวาง
อบต.คำน้ำแซบ  kamnamsab.go.th
อบต.คูเมือง  http://www.khumaung.org/
อบต.ท่าลาด
อบต.ธาตุ
อบต.โนนผึ้ง
อบต.โนนโหนน
อบต.บุ่งหวาย  www.boogwai.com
อบต.บุ่งไหม  http://school.obec.go.th/boungmai
อบต.โพธิ์ใหญ่
อบต.เมืองศรีไค
อบต.สระสมิง
อบต.หนองกินเพล
อบต.ห้วยขะยูง

อำเภอพิบูลมังสาหาร
เทศบาล พิบูลมังสาหาร  www.pbcity.go.th
เทศบาลอ่างศิลา  www.ubangsila.org/
อบต.กุดชมภู
อบต.ดอนจิก
อบต.ทรายมูล
อบต.นาโพธิ์
อบต.โนนกลาง http://www.nonklang.com/
อบต.โนนกาหลง
อบต.บ้านแขม
อบต.โพธิ์ไทร
อบต.โพธิ์ศรี  http://www.geocities.com/posri12
อบต.ระเว
อบต.ไร่ใต้
อบต.หนองบัวฮี
อบต.อ่างศิลา

อำเภอสว่างวีรวงศ์
อบต.แก่งโดม
อบต.ท่าช้าง  www.thachangubon.com
อบต.บุ่งมะแลง  www.bungmalang.go.th
อบต.สว่าง

อำเภอนาเยีย
เทศบาล นาเยีย 
อบต.นาดี
อบต.นาเยีย
อบต.นาเรือง

อำเภอสำโรง
อบต.ขามป้อม
อบต.ค้อน้อย
อบต.โคกก่อง
อบต.โคกสว่าง
อบต.โนนกลาง
อบต.โนนกาเล็น
อบต.บอน
อบต.สำโรง 
อบต.หนองไฮ

อำเภอเขื่องใน
เทศบาล เขื่องใน  www.knmunic.org
อบต.กลางใหญ่
อบต.ก่อเอ้  http://www.geocities.com/abtkor_ae
อบต.เขื่องใน
อบต.ค้อทอง
อบต.ชีทวน  http://www.cheethuanlocal.org/
อบต.แดงหม้อ
อบต.ท่าไห  www.thahailocal.com
อบต.ธาตุน้อย
อบต.นาคำใหญ่  http://www.nakhamyai.com
อบต.โนนรัง
อบต.บ้านไทย 
อบต.ยางขี้นก
อบต.ศรีสุข
อบต.สร้างถ่อ
อบต.หนองเหล่
าอบต.หัวดอน  www.huadonubon.th.gs
อบต.บ้านกอก http://www.Bangok.thcity.com
อบต.สหธาตุ

อำเภอม่วงสามสิบ
เทศบาลม่วงสามสิบ  www.muang30.com
อบต.ดุมใหญ่
อบต.เตย
อบต.นาเลิง
อบต.ไผ่ใหญ่
อบต.โพนแพง
อบต.ม่วงสามสิบ
อบต.ยางโยภาพ
อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม  www.yangsak.ubn.localict.com
อบต.หนองไข่นก
อบต.หนองช้างใหญ่
อบต.หนองเหล่า
อบต.หนองฮาง
อบต.เหล่าบก 
อบต.อบต.หนองเมือง

อำเภอตระการพืชผล
เทศบาล ตระการพืชผล
อบต.กระเดียน
อบต.กุดยาลวน
อบต.กุศกร  http://c.1asphost.com/kutsakon/index.asp
อบต.เกษม
อบต.ขามเปี้ย
อบต.คอนสาย  www.khonsai.com
อบต.คำเจริญ
อบต.โคกจาน  www.kokjan.go.th
อบต.เซเป็ด 
อบต.ตระการ
อบต.ตากแดด
อบต.ถ้ำแข้
อบต.ท่าหลวง
อบต.นาพิน
อบต.นาสะไม
อบต.โนนกุง
อบต.บ้านแดง
อบต.เป้า
อบต.สะพือ
อบต.หนองเต่า
อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา  http://www.huaifai.go.th
อบต.ไหล่ทุ่ง

อำเภอนาตาล
อบต.กองโพน
อบต.นาตาล   www.tambonnatan.com
อบต.พะลาน
อบต.พังเคน

อำเภอน้ำขุ่น
อบต.ขี้เหล็ก
อบต.โคกสะอาด
อบต.ตาเกา
อบต.ไพบูลย์

อำเภอเหล่าเสือโก้ก
อบต.แพงใหญ่   www.pangyai.net
อบต.โพนเมือง
อบต.หนองบก  www.nongbok.org
อบต.เหล่าเสือโก้ก

อำเภอกุดข้าวปุ้น
เทศบาลกุดข้าวปุ้น
อบต.กาบิน  www.tumbonkabin.com
อบต.แก่งเค็ง
อบต.ข้าวปุ้น
อบต.โนนสวาง  www.tumbonnonsawang.gs.th
อบต.หนองทันน้ำ

อำเภอตาลสุม
เทศบาล ตาลสุม
อบต.คำหว้า
อบต.จิกเทิง
อบต.ตาลสุม
อบต.นาคาย
อบต.สำโรง
อบต.หนองกุง

อำเภอดอนมดแดง
อบต.คำไฮใหญ่
อบต.ดอนมดแดง
อบต.ท่าเมือง  www.thameung.ubn.localict.com
อบต.เหล่าแดง

อำเภอเดชอุดม
เทศบาลตำบลกุดประทาย  www.kudpratai.th.gs
เทศบาล เมืองเดช  www.citydet.com
เทศบาล นาส่วง
เทศบาล บัวงาม
อบต.กลาง  http://klangubn.com/index.php
อบต.แก้ง  www.abtkaeng.com
อบต.คำครั่ง  http://comekrang.ub.tripod.com
อบต.ตบหู  www.tobhuu.go.th
อบต.ท่าโพธิ์ศรี  www.thaphosri.org
อบต.ทุ่งเทิง
อบต.นากระแซง  www.nagrazang.th.gs
อบต.นาเจริญ  http://www.nateetham.th.gs/web-n/jr/index.htm
อบต.นาส่วง
อบต.โนนสมบูรณ์  www.nonsomboon.com
อบต.บัวงาม
อบต.ป่าโมง
อบต.โพนงาม
อบต.เมืองเดช  www.muangdet.go.th
อบต.สมสะอาด

อำเภอทุ่งศรีอุดม
อบต.กุดเรือ
อบต.โคกชำแระ
อบต.นาเกษม
อบต.นาห่อม
อบต.หนองอ้ม

อำเภอนาจะหลวย
เทศบาลนาจะหลวย  www.nachaluay.com
อบต.นาจะหลวย
อบต.โนนสมบูรณ์
อบต.โนนสวรรค์  www.tambolnonsawan.com
อบต.บ้านตูม
อบต.พรสวรรค์ 
อบต.โสกแสง

อำเภอน้ำยืน
เทศบาลน้ำยืน  http://www.namyuenmuni.go.th
อบต.เก่าขาม
อบต.โซง
อบต.โดมประดิษฐ์
อบต.บุเปือย
อบต.ยาง  www.tambonyang.com
อบต.ยางใหญ่
อบต.สีวิเชียร  www.seeviechean.com

อำเภอบุณฑริก
เทศบาลบุณฑริก
อบต.คอแลน
อบต.นาโพธิ์
อบต.โนนค้อ
อบต.บัวงาม
อบต.บ้านแมด  www.banmaet.com
อบต.โพนงาม
อบต.หนองสะโน
อบต.ห้วยข่า

อำเภอเขมราฐ
เทศบาล เขมราฐ
อบต.แก้งเหนือ
อบต.เขมราฐ
อบต.เจียด
อบต.นาแวง
อบต.หนองนกทา
อบต.หนองผือ
อบต.หนองสิม
อบต.หัวนา  http://www.TUMBON-HUANA.com
อบต.
อบต.ขามป้อม  www.khampomIT.th.gs

อำเภอศรีเมืองใหม่
เทศบาลศรีเมืองใหม่  http://www.members.thai.net/tumbonsrimaungmai/
อบต.คำไหล
อบต.ดอนใหญ่
อบต.ตะบ่าย
อบต.นาคำ
อบต.นาเลิน
อบต.ลาดควาย
อบต.วาริน
 อบต.สงยาง
อบต.หนามแท่ง   www.namthang.th.gs
อบต.แก้งกอก
อบต.เอือดใหญ่

อำเภอโพธิไทร
เทศบาลโพธิ์ไทร http://phochai.ubn.localict.com/
อบต.โพธิ์ไทร  www.phosai.com
อบต.สารภีอบต.สำโรง
อบต.เหล่างาม  www.laongam.org
อบต.สองคอน
อบต.ม่วงใหญ่

อำเภอโขงเจียม
เทศบาล บ้านด่าน
อบต.โขงเจียม
อบต.นาโพธิ์กลาง  www.phachanadai.th.gs
อบต.หนองแสงใหญ่  http://www.nongsaengyai.com
อบต.ห้วยไผ่
อบต.ห้วยยาง

อำเภอสิรินธร
เทศบาล สิรินธร
เทศบาล ช่องเม็ก  http://www.chongmeg.com
อบต.คำเขื่อนแก้ว
อบต.ช่องเม็ก
อบต.นิคมลำโดมน้อย
อบต.โนนก่อ
อบต.ฝางคำ
อบต.คันไร่