การย้อมและตกแต่ง

รายการหน้าเว็บย่อย

ข้อมูลพื้นฐานการย้อมและตกแต่งสำเร็จ

นิยาม

การฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ เป็นการปรับปรุงคุณภาพ สร้างคุณสมบัติสำหรับใช้งาน เพิ่มความสวยงาม และทำให้พร้อมสำหรับการจำหน่าย


กระบวนการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จเกี่ยวข้องกับการผลิตผ้าผืนในทุกขั้นตอน ยกเว้นการผลิตเส้นใย ปั่นด้าย และทอถักผ้าเท่านั้น

วัตถุประสงค์

ผ้าดิบที่ผลิตจากโรงงานทอผ้าหรือโรงงานถักผ้ายังไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้ทำเป็นสินค้าให้แก่ผู้บริโภคได้โดยตรง ยังมีหลายขั้นตอนที่จำเป็นก่อนที่ผ้าผืนจะมีความเหมาะสมกับการใช้งานของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น การกำจัดสิ่งปนเปื้อนและสารที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ แป้ง สารหล่อลื่น หรือเคมีที่ใช้เคลือบเส้นด้าย การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของผ้า การทำให้มีสี การรีด การอัด การปรับปรุงผิวสัมผัส การทิ้งตัว ความยืดหยุ่น ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ตลอดจนความง่ายต่อการดูแลรักษา  การย้อมและตกแต่งสำเร็จจึงเป็นการเพิ่มคุณค่าของผ้าผืนอย่างมีนัยสำคัญ

ประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้+ เพราะการย้อมและตกแต่งสำเร็จมีของเหลว ก๊าซ ไอ และสารเคมี ตลอดจนของเสียอื่นๆที่ต้องถูกปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม

กระบวนการ

กระบวนการย้อมและตกแต่งสำเร็จเป็นการใช้เคมีและเชิงกลผสมกัน การเลือกกระบวนการอาจขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ ซึ่งแต่ละขึ้นตอนต้องมีการเลือกตัวแปรเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ตามคุณสมบัติและลักษณะผ้าสำเร็จที่ต้องการ หากจำแนกขั้นตอนโดยทั่วไป ที่อธิบายได้กับเส้นใยทุกชนิด สามารถทำได้ดังนี้


การตกแต่งสำเร็จในขั้นตอนต่างๆของการผลิตสิ่งทอ

การตกแต่งสำเร็จจะเกิดความเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูงหากทำกับผ้าผืน แต่อย่างไรก็ตาม การตกแต่งสำเร็จยังมีความจำเป็นสำหรับแต่ละขั้นตอนการผลิตของสิ่งทอ ทั้งเพื่อให้สะดวกต่อการผลิตและเพิ่มผลิตผล เช่นการลงแป้งเส้นด้าย หรือการย้อมเส้นใยหรือเส้นด้ายก่อนการปั่นและการทอ เพื่อให้เกิดสีในแบบที่ตลาดต้องการ โดยขั้นตอนที่ใช้การตกแต่งสำเร็จ จำแนกได้ดังนี้

เส้นใย

finishing polymer.jpg

polimer

finishing loose fibre.jpg

Loose fibre

finishing cober lap.jpg

Comber lap

finishing card sliver.jpg

Card sliver

เส้นด้าย

finishing roving.jpg

roving

finishing hanks.jpg

Hanks, skeins

finishing package.jpg

package

finishing beam.jpg

beam

ผ้าผืน

finishing open-width.jpg

open-width

finishing rope-form.jpg

rope-formเสื้อผ้าสำเร็จรูป

finishing socks.jpg

socks

finishing stocking.jpg

stockings

finishing t-shirts.jpg

T-shirts

finishing trousers.jpg

trousers


อ้างอิง
  • H.Eberle, M. Hornberger, R.Kupke, A.Moll, H.Hermeling, R.Kilgus, D.Menzer, W.Ring - Clothing Technology...from fibre to fashion fifth edition : VERLAG EUROPA-LEHRMITTEL, Germany

Comments