การออกแบบ

การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมีความสัมพันธ์กับกระบวนทางการตลาด โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะมีคอลเคลชั่นสินค้าเพื่อขายในอนาคตตามเวลาที่กำหนด และสามารถทำการตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการมีคอลเคลชั่นสินค้าค้าที่ เสี่ยงต่ำที่สุด และได้ ผลตอบแทนสูงสุด

นักวิชาชีพด้านการออกแบบทำหน้าที่พัฒนาสินค้าให้ทั้งด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดคุณค่าด้านความงามแก่ผู้บริโภค ควบคู่กับการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่สร้างคุณค่าที่เกิดจากประโยชน์การใช้งาน การดูแลรักษาที่เหมาะสม และเป็นไปได้ด้านการผลิต

แนวทางการออกแบบจึงประกอบด้วย การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและระดับคุณภาพที่กลุ่มเป้าหมายคาดหวัง การวางแผนคอลเคลชั่น การเลือกใช้องค์ประกอบของการออกแบบ รูปร่างของผู้สวมใส่ ช่วงขนาดที่เลือกผลิต และการคำนึงถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการออกแบบ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทั้งหมดต้องสอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียว จึงจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าแก่ผู้บริโภค และเกิดมูลค่าเพิ่มแก่นักออกแบบและผู้ผลิต