homeאנו שואפים לפתח ולמצוא לנו:

ü      דרך למידה משמעותית, המתאימה למציאות המאה ה-21.

ü      דרך למידה המקדמת הבנה.

ü      דרך למידה שבה למורה תפקיד חשוב, אך שונה ממקומו המסורתי. 

ü      דרך למידה הדורשת פיתוח של נטיות והרגלי חשיבה כמו: סקרנות, דיוק ושאילת שאלות.

ü      דרך המעבירה את האחריות ללמידה במידה רבה לתלמיד.

ü      דרך הנותנת מקום ליוזמה ולהתמודדות עם אתגרים הן מצד התלמיד והן מצד המורה.

 

המטרות והיעדים של למידת החקר:

ü      פיתוח לומד עצמאי.

ü      פיתוח  מיומנויות חשיבה  בצורה מודעת ומכוונת.

ü      הערכה של היחיד ביחס לעצמו ולקצב הלמידה שלו.

ü      שימוש במגוון דרכי ההוראה להגברת מוטיבציה ולפיתוח החשיבה וההבנה.

 

יש דרכים שונות לעסוק בלמידת חקר: 

ü      למידה מבוססת בעיה.

ü      למידה מבוססת פרויקטים.

ü      למידה מבוססת תוצר.

ü      קהילות חשיבה.

ü      ועוד....

 

מהי ההגדרה המילונית של המושג חקר:

תהליך המוביל לבחינה, לבדיקה ולעיון מעמיק בדבר - כדי לגלות את הגלום בו, כלומר, זה להבין משהו שאינו ידוע (לנו), משהו עמוק ונסתר מהבנתנו או מידיעתנו בנושא הנחקר. כדי לגלות זאת אפשר להשתמש בדרכים שונות ובמקורות מידע מגוונים שבאמצעותם נלמד מה כולל הדבר הנחקר או מה גלום בו. 

 

למה צריך לשים לב בתהליך הטמעת החקר?

ü      חקר ולא "העתק –הדבק"

ü      הבניית אסטרטגיות החשיבה המרכיבות את החקר לאורך הרצף שלנו

ü      חקר עמוק ורציני אך לאו דווקא בהיקף רחב

ü      אפשר לעבוד גם באופן מודולורי ולא תמיד על התהליך השלם

 

מהם מרכיבי תהליך החקר

כדי למקד את החקירה, לבצעה ולסכם את הגילוי והלמידה, תהליך החקר כולל כמה מרכיבים הכרחיים. מרכיבים מסוימים משותפים לתהליכי חקר בכל תחומי הדעת ובנושאים שונים, ואילו מרכיבים אחרים הם ייחודיים לחקר בתחום דעת מוגדר אחד בלבד.

 

המרכיבים הבסיסיים, שכל אחד מהם יכול להשתלב בשיעור בתוך תהליך:

ü     


 

אנו משתמשים במונח מרכיבים ולא במונח "שלבים" מכיוון שהמילה "שלבים" מרמזת על סדר קבוע והכרחי. אך תהליך החקר אינו תהליך לינארי ולא פעם קורה שאנו חוזרים למרכיבים מסוימים, מדלגים על מרכיב כלשהו ואולי מגיעים אליו בשלב מאוחר יותר (או בכלל לא). ישנם גם  מרכיבים שתלויים תלות חזקה בנעשה קודם ואינם יכולים להתקיים אם לא בוצע מרכיב קודם 
הכרת הרקע ובחירת נושא

ü      שאילת שאלת חקר

ü      העלאת השערות

ü      המחקר

ü      עיבוד ממצאים

ü      הסקת מסקנות

ü      הצגת התוצר

 

מה היא שפת החקר שלנו?

זו בעצמה שאלת חקר שנגלה יחד בלמידה ובעבודה משותפת שלנו כצוות, כי מה שנחווה בלמידת חקר לגבי עצמנו, ניטיב לבצע בהמשך עם התלמידים. מה שחשוב שנדבר באותה שפה.

 

מהו הפרופיל של מורה מוביל תהליך חקר?

משימותיו של המורה המנחה תלמידים בתהליך חקר מגוונות ומורכבות מסוגים שונים של אינטראקציות עם התלמידים ועם החומרים השונים. חלק מהמשימות דורשות הקניה של מושגים ומיומנויות ואותם ניתן לעשות גם בהקשרים לימודיים אחרים ולאורך תקופה שאינה, בהכרח, צמודה לתקופת תהליך החקר. המורה צריך להיות גם לומד ולאפשר מרחב מחייה, גמישות, מרחב אישי. המורה עוזר לבחור בכלים הנכונים להתקדמות והתפתחות, בד בבד עם אפשרויות הבחירה, המורה נמצא תמיד ברקע לנתב ולכוון לקראת המטרה. המורה ככלי שרת לרשות צרכי התלמידים.

 

השאלה הגדולה לגבינו המורים היא איך עושים את השינוי?

יש הרבה מה ללמוד....

אפשר להתחיל דרך הכרות עם כלי חשיבה... (חפשו במרשתת - זה חקר, לא?)

 


ü      שאילה לאחור

דרך שאילה העוזרת להבין את הידוע ולבחון זאת יותר לעומק ומעורר שאילה לפנים.

ü      הדפוס התיאורי

 מסייע לארגן ידע ברמה הספציפית והבסיסית ביותר. 

ü      שאילה לפנים

דרך שאילה המובילה לניסוח שאלות המובילות למידע חדש, או מעניין, מסקרן את השואל.

ü      רואה, חושב, שואל

שגרת חשיבה להתבוננות והכנה לחקר. מזמנת התבוננויות זהירות ופרשנויות מושכלות.

ü      חשוב, תהה, חקור 

שגרת חשיבה להנחת הבסיס לבדיקה וחקירה של נושא.

ü      מארגן דפוס המושג 

מארגן גרפי המסייע בפתוח הבנה מעמיקה של משמעויות המושג /הנושא. 


 
מטרת השיעור אצלנו- למידה משמעותית

מהי למידה משמעותית?

זהו תהליך שבו אינפורמציה חדשה ללומד, נקשרת ל”ראש” שלו ומעובדת על ידי תבניות החשיבה והידע הקודם שלו.

התוצר המופק הוא פרשנות אישית של האינפורמציה (היכולה להתאים לפרשנות המקובלת  או לא להתאים לה)

לכן חשוב  שהתלמיד ילמד ולא שהמורה ילמד,לכן אנו מנסים שההוראה שלנו תהיה מכוונת למידה,לכן בנינו את ששת העקרונות לשיפור מתמיד של ההוראה והלמידה של כולנו.
 השתלמות למידת חקר מספר שתיים עם מכון כדר מתרחשת עתה ואנו לומדים כלי חקר ומיישמים בכיתה.
 
Babushka

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצגת הקובץ הורדה
  31k גירסה 1 24 באוק׳ 2012, 7:42 תפן כפר ורדים
ĉ
הצגת הקובץ הורדה
  37k גירסה 1 24 באוק׳ 2012, 7:38 תפן כפר ורדים
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
הצגת הקובץ הורדה
  2476k גירסה 2 24 באוק׳ 2012, 7:44 תפן כפר ורדים
ć
הצגת הקובץ הורדה
  7527k גירסה 2 24 באוק׳ 2012, 7:44 תפן כפר ורדים
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  124k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:38 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  180k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:37 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  74k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:38 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  119k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:38 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  146k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:39 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  204k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:39 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  246k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:42 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  151k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:37 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  224k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:39 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  194k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:37 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  132k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:37 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  147k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:42 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  147k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:38 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  120k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:37 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  196k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:39 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  131k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:39 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  132k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:37 תמר אוגד
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  139k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2012, 1:38 תמר אוגד