บุคลากร

                                                                                                  
                                            นางปัทมา    โภคะสุวรรณา
                                                      หัวหน้างาน                               

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นางอังศณา ธีระสำราญ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวกาญจนา   สุมังคลานุรักษ์ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา