บุคลากร

                                                
              
                                            นายณัฐพล    ควรสง่า
                                                   หัวหน้างาน

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นายอรุณ   จิตรีงาม เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นายอนุชิต   กลับประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นายสมชัย       ทาเขี่ยง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสุถิรากร น้อยสอน เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสายชล เชตมี เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
นายคำรณ ด้วงทับ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ