บุคลากร

                                              
                              
                                            นายจริน     รัตนกาล 
                                                  หัวหน้างาน

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นายเจษฎาภรณ์   จันทร์ศิริ แผนกวิชาช่างยนต์ 
นายทวีศักดิ์   ชัยสงคราม  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายธนัสถ์     เทพพิทักษ์ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นายพูนผล จันทร์เกิด แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายนิมิตกฤษณานุวัตร์ แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ 
นายสมบัติ รัตนาวดี แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายประเสริฐ ธงไชย แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
นายบุญช่วย สัจจะผลกุล แผนกวิชาช่างโยธา
นายสหภาพ หาญเวช แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 
น.ส.กรกนก แก้วเกิด แผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ 
นายพิชิต แจ่มมิน แผนกวิชาช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 
นายสหัส มีชะคะ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
นางรมิดา แดงเปี่ยม  แผนกวิชาการบัญชี
นางสุถิรากร น้อยสอน แผนกวิชาการตลาด-การขาย 
นายศักดา   ขำเขียว แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายชนินทร์ ภมราภินันท์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นายจำนง สงทาน เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
นายสมศักดิ์ทองประมูล  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
นางประไพพิศ สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่งานปกครอง