บุคลากร

                                                  

                                              นางปิยนุช   นาสำแดง
                                                     หัวหน้างาน

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นางสายชล   เชตมี เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวกินิภา     รสจันทร์ เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ว่าที่ร้อยตรีชนากรณ์ แสงศรี เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายพินิจ พฤกษา เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นางสาวกรกนกแก้วเกิด  เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นายรณกฤต จิรนนทิพร เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์