บุคลากร

                                               
                           
                                           นายปริญญา   อินทรกวี
                                                    หัวหน้างาน

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นางสาวพรพนา ทับเที่ยง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางเจนจิรา   ภู่บ้านใหม่ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวธัญญา     แหวนทอง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน