บุคลากร

                                                 
                                                         
                                              นายสวัสดิ์    โสดามุข
                                                     หัวหน้างาน

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นายสมบัติรัตนาวดีเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
นางจินตนาวิบูลย์วัฒน์เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
นางนวลจันทร์สมุทรสกุลเจริญ  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
นางพักตร์ชนก คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
นายนพพิจิตร วิชัยดิษฐ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
นายวัฒนพงศ์ ทรงประดิษฐ์    เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
นางนันทิมาชัยฤกษ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
นายมนตรี พงษ์จันทร์โอเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
นายทวิภพ พินิจลิขิตเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
นายพัณณ์กร จันทร์สมบัติ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
นางสรณีโยธารักษ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
นายธนกรสุขส่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
นางสาวศันสนีย์ กันภัย เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา 
หัวหน้างานทุกงาน