หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชุดการสอน วิชาการบัญชีเบื้องต้น2 รหัสวิชา 2200-1003
เอกสารประกอบการสอน วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100-1002
เอกสารประกอบการสอน วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1001
- การวิจัยพัฒนาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดการเรียนรู้วิชาปฐพีกลศาสตร์ รหัสวิชา 3106-2109
- การศึกษาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม รหัสวิชา 2201-2204 
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา การออกกลางคันของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
เอกสารประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เครื่องกล รหัส 2102-2105 
ชุดการสอนวิชาระบบสุขาภิบาลในอาคาร 
รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นสร้างประสบการณ์ ให้มีสรรถนะวิชาชีพงานระบบสุขาภิบาลอาคารแก่ผู้เรียนสาขาวิชาการก่อสร้างและสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม โดยใช้ศูนย์อบรมอาชีวศึกษาวิชาชีพช่างเทคนิคงานระบบสุขาภิบาลอาคาร วิทยาลัยเทคเนิคดอนเมือง
งานวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง