หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

- การศึกษาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม รหัสวิชา 2201-2204 
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา การออกกลางคันของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
เอกสารประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เครื่องกล รหัส 2102-2105 
ชุดการสอนวิชาระบบสุขาภิบาลในอาคาร 
รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นสร้างประสบการณ์ ให้มีสรรถนะวิชาชีพงานระบบสุขาภิบาลอาคารแก่ผู้เรียนสาขาวิชาการก่อสร้างและสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม โดยใช้ศูนย์อบรมอาชีวศึกษาวิชาชีพช่างเทคนิคงานระบบสุขาภิบาลอาคาร วิทยาลัยเทคเนิคดอนเมือง
งานวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง