บุคลากร

                                                        
                                   ว่าที่ร้อยตรี ชนากรณ์    แสงศรี
                                                หัวหน้างาน

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นายธีรพร วรรธนะพันธ์    เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นางสาวศิรินาถ    สุกิจพิทยานนท์   เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์