บุคลากร

                                                   
                                               นางโชติมา   แทนฟัก
     
                                                      หัวหน้างาน
                                

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นายชัยฤทธิ์   สระบัว เจ้าหน้าที่งานบุคลากร (ระเบียบบริหารงานบุคคล)
นางวรรณรัตน์   ลิขิตวรศักดิ์ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร (งานวิทยฐานะ)
นายทวิภพ      พินิจลิขิต เจ้าหน้าที่งานบุคลากร (ระบบฐานข้อมูล)
นางภาวดี บัวศรี เจ้าหน้าที่งานบุคลากร (ครูเกษียณและกบข.)
นางวนิดาอินทพันธ์เจ้าหน้าที่งานบุคลากร