บุคลากร

                                             
               
                                            นางสร้อยมณี   พิมลยรรยง
    
                                                       หัวหน้างาน
                                       

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นายสำรวม  กังวล        เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป  (เอกสารการพิมพ์)
นางอุทุมพร   สารการ   เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป  (งานสารบรรณ)
นางรัชดา     ธัญญเจริญ  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป  (งานสารบรรณ)
นางสาวสุมาลี   คุณวงค์    เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป  (เลขานุการผู้อำนวยการ)