บุคลากร

                                           
                         
                                     นางกาญจนา  หวั่งประดิษฐ์
                                              หัวหน้างาน 

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นายวัฒนพงศ์ ทรงประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางภาวดี   บัวศรี เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสีนวล      อุทสาร   เเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายธีระวัฒน์ ศรีจักร เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด