บุคลากร

                                         
   
                                           นายนพดล    สังข์น้อย
                                                   หัวหน้างาน

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นายมาโนช มหารชพงศ์ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
นายสมบัติ   รัตนาวดี เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
นายทวิภพ       พินิจลิขิต เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
นายธนวัฒน์  ชูนิล   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  
นางสาวพรหมมา  มณินทุ  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  
นางสาวธัญญรัตน์     ภู่จักรเพชรจรัส  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  
นายปฏิวัติ    ศาสตรสาร เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ