บุคลากร

                                                       หัวหน้างาน
                                                  

                                             ดร.แก้วกานต์ ภูมิศรีแก้ว 

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นางนันทิมา            ชัยฤกษ์ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
นายพัณณ์กร จันทร์สมบัติ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  
นางสาวสิริวิมล    คชรินทร์ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  
นายกัณฑ์ณวริษฐ์  สืบศักดิ์ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  
นางสาวอมรรัตน์  ยิ้มอยู่ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน