บุคลากร

                                                

                                            นางชนิดาภา   ขจีพรรณ
                                                     หัวหน้างาน

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นางเยาวเรศ  จินดารมย์ เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสวิณีย์   ภูขำ เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางนาตยา ชมภูระย้า เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวเรวดี  เหมือนสินธุ์ เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวขนิฐาท้าวเครือเจ้าหน้าที่งานการเงิน