บุคลากร

                                               
                                            นางสุภาภรณ์  อินทรา
                                                   หัวหน้างาน

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นางสาวผุสดี   อัศวชัยสุวิกรม เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางจรินทร์พร   อิงคโชติศักดิ์ เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวพรพนา       ทับเที่ยง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางอุไรวรรณ เปล่งขำ เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล