บุคลากร

                                                 
                                            นายธนัสถ์  เทพพิทักษ์
                                                   หัวหน้างาน

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นายอนุชา   ประคองวิทยา เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายพินิจ   พฤกษา เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายณัฐพล       ควรสง่า เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายพูนผล จันทร์เกิด เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวธัญญรัตน์ ภู่จักรเพชรจรัส เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางนรมน แสงน้อยเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี