บุคลากร

                                                  
        
                                            นางอังศณา   ธีระสำราญ
                                                    หัวหน้างาน

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นายสวัสดิ์ โสดามุข เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายอนุชิต   กลับประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายจริน รัตนกาล  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายอำนาจ จำปา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายอภิชาต เอฬกานนท์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายสมบัติ ชมภูระย้า เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวสุวณีย์ ม่วงมณี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวธนีศา ลาภประเสริฐ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางภัทรวดี วรรธนะพันธ์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายไพบูลย์ บัวลาด เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  (พนักงานขับรถยนต์)
นายโยรดุล  สากุล เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  (พนักงานขับรถยนต์)
นายธีระพงษ์ ทองคำ  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  (พนักงานขับรถยนต์)
ชื่อ นามสกุล  เจ้าหน้าที่พัสดุประจำหน่วยเบิก 
นางกาญจนาหวั่งประดิษฐ์   สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
นางอังศณาธีระสำราญสาขาวิชาการบัญชี
นางสุถิรากรน้อยสอนสาขาวิชาการตลาด-การขาย
นายศักดาขำเขียวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางจรินทร์พรอิงโชติศักดิ์  สาขาวิชาช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 
นายบุญช่วย สัจจะผลกุล สาขาวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 
นางสายชล เชตมี สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมเครื่องเรือนฯ 
นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน-เทคนิคอุตสาหกรรม 
นายอนุชิตกลับประสิทธิ์ สาขาวิชาช่างยนต์ 
นายธวัชชัย ภัทรธนวดี สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
นายพลวัฒน์โชติประดิษฐ์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
นายนิพนธ์ นะวะมะวัฒน์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
นายคมกฤษณ์ส่งคุณธรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 
นายธนัสถ์ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ