ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 งานครูที่ปรึกษา
 
 

 งานบุคลากร
 ใบลาป่วย/ลาคลอด/ลากิจ
 บันทึกข้อความขอปลี่ยนเวร-ยาม
 บันทึกข้อความขออนุญาติลงเวลาปฏิบัติราชการ
 บันทึกข้อความขออนุญาติออกนอกบริเวณในเวลาราชการ
 แบบรายงานการปฏิบัติราชการ
 แบบคำขอคุรุสภา
 คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 แบบคำร้องขอช่วยราชการระหว่างสถานศึกษา
 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 แบบการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้ทุนส่วนตัว
 แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาติไปศึกษาต่อ
 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
 พอร์ทโฟลิโอเพื่อการประเมินครูจ้างสอน
 พอร์ทโฟลิโอเพื่อการประเมินลูกจ้างชั่วคราว

 งานประกันคุณภาพ