บุคลากร

                                                  
                                                นายพูนผล  จันทร์เกิด
                                                       หัวหน้างาน

ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นายชัยฤทธิ์       สระบัว เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายอำนาจ จำปา เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายธนกร สุขส่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายสหัส มีชะคะ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายปกรณ์เกียรติ อินเทร์เพชร เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน