บุคลากร

                                                
                         
                                            นางศศิธร    แพรัตกุล
                                                   หัวหน้างาน                                           

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นางจรินทร์พร อิงโชติศักดิ์ เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางศรีอุดร    ศิริปริญญานันท์ เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางสวิณีย์     ภูขำ เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางสาววรนุช แก้วพาณิชย์ เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา