บุคลากร

                                         
      
                                 นายชนินทร์ ภมราภินันท์
                                              หัวหน้างาน

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นายสวัสดิ์ โสดามุข เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นายอัฏฐวัฒน์  กฤตยาเจริญพงศ์ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นางนันทิมา ชัยฤกษ์ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นายสมชัย ทาเขี่ยง เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นางบุญรัตน์  ทาเขี่ยง  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ