บุคลากร

                                                  
                            
                                            นายจักราวุธ    ณ สงขลา
                                                     หัวหน้างาน

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นายชนากรณ์ แสงศรี เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  (ฝ่ายตกแต่งอาคารสถานที่)  
นายจริน   รัตนกาล เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  (ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคาร)
นายนิมิต      กฤษณานุวัตร์ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  (ฝ่ายซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า)
นายประเสริฐ ธงไชย เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (ฝ่ายซ่อมบำรุงระบบสุขาภิบาล)      
นายยอด เครือปิยะ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (ผู้ดูแลหมวดสถานที่) 
นายมังกรสถาพร เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
นายสมนึกกรรเชียงเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายเสรีศรีสุวรรณ  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
สต.สมประสงค์พุ่มกาหลง พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายเสน่ห์มีวัฒนะพนักงานรักษาความปลอดภัย 
นายชาญ ไวยฤทธิ์ คนงาน
นายประยุง มีอดทน    คนงาน 
นายถนอม ใจหลัก คนงาน 
นางเสริฐศรี ใจหลัก คนงาน 
นางเป้า สถาพร คนงาน 
นางสำลี ทองเนื้อแปด คนงาน