บุคลากร

                                                       
                                                  
                                            นายศักดา  ขำเขียว
                                                 หัวหน้างาน

   
ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง
นายธนวัฒน์ ชูนิล เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
นางพักตร์ชนก   คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
นายสมชัย      ทาเขี่ยง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
นางสาวพรหมมา  มณินทุ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
นายอนุชา ประคองวิทยา เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
นายมนตรี พงษ์จันทร์โอ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
นายชนากรณ์ แสงศรีเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
นายสมบัติ รัตนาวดี เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
นางบุญรัตน์ทาเขี่ยง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
นายทวิภพ พินิจลิขิต เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
นายเอกวัฒน์ ตูมโฮม เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
นายนิรันดร์ แหวนทอง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
นางสาวธัญญรัตน์ ภู่จักรเพชรจรัส เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
นางสาวน้ำฝน จำปาทอง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา