Журнали ТДМУ

передплатний індекс 22869

засновано в 2011 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на поширення iнформацiї про основнi науковi проблеми та результати наукових робiт у сферi медицини, біології і фармації,  публiкацiю статей науковцiв, практичних лiкарiв, фармацевтів. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, російська, англійська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Надсилати для друку статті, в яких публікуються результати оригінальних досліджень.
2. Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку та підписом керівника установи й експертний висновок про можливість відкритої публікації, які завірені печаткою. Під текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів та наукового керівника роботи. Окремо необхідно вказати науковий ступінь і вчене звання кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, адресу (в тому числі електронну), телефон і факс автора, з яким можна вести листування і переговори.
3. Статтю треба друкувати на одному боці аркуша формату А4 (210×297 мм), 1800–2000 друкованих знаків на сторінці. Надсилати необхідно 2 примірники статті.
4. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – 12 сторінок, короткого повідомлення, рецензії – 5 сторінок.
5. Електронний варіант статті надсилати на оптичному диску (CD чи DVD). Таблиці, рисунки та інший ілюстративний матеріал подавати кожний окремим файлом. Формат файлів для тексту і таблиць – документ MS Word (doc, docx або rtf), для рисунків та іншого ілюстративного матеріалу – jpg, tif, bmp, gif або pdf. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.
6. Статті треба писати за такою схемою: УДК, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи (великими літерами), назва роботи (великими літерами), резюме українською мовою, ключові слова українською мовою, вступ, методи дослідження, результати й обговорення, висновки, список літератури, ініціали і прізвища авторів російською мовою, повна назва установи російською мовою (великими літерами), назва статті російською мовою (великими літерами), резюме російською мовою, ключові слова російською мовою, ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва установи англійською мовою (великими літерами), назва статті англійською мовою (великими літерами), резюме англійською мовою, ключові слова англійською мовою.
Текст статті (опис оригінальних та експериментальних досліджень) має бути побудований таким чином:
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
­– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Кожен із цих розділів потрібно виділити.
7. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії) треба надсилати у двох примірниках. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати номер, прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.
8. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 “Одиниці фізичних величин”. Назви фірм, реактивів і препаратів наводити в оригінальній транскрипції.
9. В описі експериментальних досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод умертвіння їх. Обов’язковою умовою є гуманне ставлення до тварин при проведенні експериментів.
10. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно зі списком літератури у квадратних дужках.
11. До статті необхідно додати список літератури, надрукований на окремому аркуші. Джерела друкувати в порядку посилання на них у тексті. 
Приклади бібліографічних посилань.
– посилання на книги:
1. Губський Ю. І. Біологічна хімія / Ю. І. Губський. – К. ; Вінниця : Нова книга, 2011. – 656 с.
2. Медична біологія з основами паразитології та генетики / [З. Д. Воробець, О. І. Першин, Л. М. Сергієнко та ін.]. – Львів : Кварт, 2012. – 112 с.
3. Пороки серця в практиці сімейного лікаря / А. С. Свінціцький, І. М. Щуліпенко, О. М. Гиріна, В. І. Бульда ; за ред. А. С. Свінціцького, І. М. Щуліпенка. – К. : МПБП “Гордон”, 2010. – 444 с.
4. Антибактеріальна терапія в акушерстві / [Пирогова В. І., Марченко Н. Є., Січкоріз О. Є., Шурпяк С. О.]. – Львів, 2013. – 115 с.
– посилання на статті журналів:
1. Козак Д. В. Динаміка антиоксидантного захисту в ранньому періоді експериментальної тяжкої травми / Д. В. Козак // Мед. хімія. – 2011. – 13, № 2 (47). – С. 112–114.
2. Вплив ретаболілу, речовини LES-2222, тестостерону пропіонату на масу тіла та внутрішніх органів щурів при харчовій депривації / Н. Ю. Коропецька, Д. Д. Остапів, І. О. Нєктєгаєв [та ін.] // Вісн. наук. дослідж. – 2015. – № 1. – С. 103–105.
– посилання на матеріали конференцій:
1. Колодницька Г. Б. Використання пегільованої супероксиддисмутази для корекції змін окислювальних процесів у тканинах ясен при їх ліпополісахаридному запаленні / Г. Б. Колодницька, М. М. Корда // Актуальні питання стоматології сьогодення : матеріали наук.-практ. конф., Тернопіль, 19 лист. 2010 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – С. 138–139.
– посилання на патенти й авторські свідоцтва:
1. Пат. 63997 Україна, МПК G 09 В 23/28. Спосіб моделювання політравми / Козак Д. В. ; заявник і патентовласник Тернопіл. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – № u 201104110 ; заявл. 05.04.11 ; опубл. 25.10.11, Бюл. 20.
2. А. с. 1804808 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройства для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
– посилання на дисертації та автореферати дисертацій:
1. Ковтун Н. Я. Одонтогліфічна характеристика малих кутніх зубів в нормі та при пришийковому карієсі : дис. ... кандидата мед. наук : 14.03.01 / Ковтун Наталія Ярославівна. – Тернопіль, 2014. – 154 с.
2. Гвоздик І. М. Морфо-функціональні зміни слинних залоз і слизової оболонки ротової порожнини під впливом цисплатину та їх корекція ентеросгелем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / І. М. Гвоздик ; ДВНЗ “Івано-Франків. нац. мед. ун-т МОЗ України”. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с.
– посилання на накази:
1. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі : наказ МОЗ України від 04.09.14 № 620.
12. Окремим електронним файлом (для розміщення на сайті журналу) потрібно надсилати розширене резюме англійською мовою об’ємом до 2 сторінок, яке повинно містити ті ж структурні елементи, що й стаття (вступ, методи дослідження, результати й обговорення, висновки).
13. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.
14. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. Перш за все друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.
15. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.
16. Публікація статей платна. Оплата здійснюється після рецензування статті.
17. Статті треба надсилати на адресу: Журнал “Медична та клінічна хімія”, видавництво Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, майдан Волі, 1, 46001, Тернопіль, Україна. Тел.: 43-49-56. E-mail: journaltdmy@gmail.com


передплатний індекс 22866

засновано в 1993 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення досягнень прикладних та фундаментальних наук, медицини i технiки, дослiджень в галузi мистецтва та мовознавства, розвитку суспiльства та його iсторiї. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

При підготовці матеріалів до журналу “Вісник наукових досліджень” просимо дотримуватись таких вимог:
1. Стаття повинна супроводжуватись відношенням установи, в якій вона написана, з рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника або керівника установи, які завірені печат­кою.
Під текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів із зазначенням, що дана робота раніше не подавалась до друку в інші видавництва.
Подаючи статтю, автор(и) погоджується(ються) з тим, що авторське право (у сфері розповсюдження без порушення інших авторських прав) на неї переходить до видавця, у випадку, якщо приймаються до публікації після отримання позитивної рецензії. Авторські права включають ексклюзивні права на копіювання, розповсюдження (репринти, фотографії, мікроформи чи будь-які інші форми відтворення подібного характеру), а також переклад статті. Про це засвідчують особисті підписи автора(ів) у кінці статті.
Всі надіслані в редакцію статті проходять анонімну рецензію. Редакція залишає за собою право вибору рецензента. Оригінальні статті можуть супроводжуватись коментарями членів редколегії, редакційної ради чи авторитетних спе­ціалістів у даній сфері.
2. Текст статті потібно друкувати на стандартному аркуші (формату А4) через 2 інтервали (28–30 рядків на сторінці). Обсяг оригінальної статті, включаючи рисунки, літературу, резюме, не повинен перевищу­вати 7–8 сторінок, обсяг огляду літератури, лекцій – 10 сторінок, короткого повідомлення та рецензії – 3–5 сторінок. Стаття надсилається у 2-х примірниках.
3. Матеріал статті обов’язково повинен бути поданий на електронному носії інформації. Текст подавати у форматах *.doc, *.docx,*.rtf; рисунки готувати у форматах JPG, TIF, CDR. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Eguation у такій послідовності:
а) індекс УДК;
б) ініціали та прізвище автора(ів);
в) назва статті;
г) назва установи, з якої виходить робота;
д) резюме статті українською, російською та англійською мовами. В кожному резюме обов’язково вказується назва статті українською, російською та англійською мовами.
У резюме повинні бути викладені мета дослідження, основні процедури (вибір об’єктів вивчення чи методи спостереження або аналітичні методи), основні результати (по можливості конкретні дані та їх статистична значимість), основні висновки, а також мають бути виділені нові й важливі аспекти дослідження чи спостереження.
е) ключові слова – українською, російською, англійською мовами.
Від 3 до 10 ключових слів чи коротких фраз, які будуть сприяти правильному перехресному індексуванню статті.
є) текст статті має бути побудований наступним чином:
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак­тичними завданнями (проблемами);
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проб­леми і на які спирається автор, виділення нез’ясованих раніше частин загальної проблеми, кот­рим присвячується зазначена стаття;
– формулювання мети статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Кожен із цих розділів потрібно виділити.
ж) перелік використаної літератури (за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) в порядку посилань;
з) адреса, телефон, електронна пошта автора(ів).
Окремо необхідно вказати ім’я, по батькові та прізвище, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора (або одного з авторів), адресу, телефон, факс чи адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.
4. Ілюстрації до статті (рисунки, діаграми, графіки, фотографії, таблиці) надсилати у 2-х примірниках.
Розміри фотографій – 13х18, 9х12, 6х9 см. На звороті кожної ілюстрації потрібно вказати номер, прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення (окуляр, об’єктив) і метод фарбування (імпрегнації) матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, на тонкому глянсовому папері, малюнки – чіткими, креслення діаграми – виконані тушшю.
5. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) подавати відпо­відно до Міжнародної системи одиниць (СІ): терміни – згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою, назви хвороб – відповідно до Міжнародної класифікації хвороб.
6. В описі експериментальних досліджень вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анастезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод умертвіння їх або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень відповідно до правил гуманного ставлення до тварин. Назви фірм і апаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.
7. Окремим електронним файлом (для розміщення на сайті журналу) потрібно надсилати розширене резюме англій­ською мовою об’ємом до двох сторінок, яке повинно містити ті ж структурні елементи, що й стаття (вступ, методи дослідження, результати й обговорення, висновки).
8. Редакція залишає за собою право виправляти термінологічні та стилістичні помилки, усувати зайві ілюстрації, скорочувати текст.
9. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються.
10. Публікація матеріалів у журналі платна. Оплата здійснюється після рецензування статті, про що авторів повідомляють додатково.
Редакція журналу “Вісник наукових досліджень”,
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”,
Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.
E-mail: journaltdmy@gmail.com
Тел.: (0352) 43-49-56, 52-80-09

                                                                                                                                                                                                                                              передплатний індекс 98601

засновано в 2006 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення досягнень в науцi, освiтi, практицi фармацевтичної галузi. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. До розгляду приймаються оригінальні та інші види статей (до 10–12 сторінок, але не менше 6 сторінок), присвячені вивченню та вирішенню актуальних проблем фармації. До друку приймаються тільки ті матеріали, які раніше ніде не публікувались і не знаходяться в редакціях інших журналів чи видавництв.
2. Стаття повинна мати направлення у редакцію, акт експертизи, візу керівника установи, має бути засвідчена печаткою, підписана її авторами. Додатково потрібно подавати авторську довідку, у якій обов’язково слід вказати: прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи та посаду, адресу для листування, контактні телефони (робочий та домашній чи мобільний), обов’язково вказувати електронну адресу.
3. Надсилати необхідно 2 примірники статті, надруковані на стандартному аркуші формату А4, шрифт “Times New Roman”, розмір шрифту 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм. Електронний варіант статті необхідно надсилати у вигляді файла в текстовому редакторі “Word 6.0, 7.0” на CD-дисках. У статтях необхідно застосовувати систему одиниць СІ.
4. Таблиці повинні бути надруковані в текстовому редакторі “Word 6.0, 7.0” по тексту статті та оформлені таким чином:
Таблиця 1. Назва таблиці з форматуванням таблиці “по центру” сторінки.
5. Рисунки мають бути вставленими у текст статті, виконані у форматах JPG, TIF, CDR та мати такий формат:
Рис. 1. Підпис до рисунка (по центру).
6. Формули (математичні та хімічні) необхідно подавати по тексту статті і повинні бути виконані у програмах, вбудованих у Word, чи сумісних з ним редакторах.
7. При посиланні на публікацію її номер, згідно зі списком літератури, слід вказувати у квадратних дужках.
8. СТАТТЮ ВИКЛАДАТИ ЗА ТАКОЮ СХЕМОЮ:
УДК
НАЗВА СТАТТІ (великими літерами, напівжирний шрифт)
Ініціали та прізвища авторів українською мовою (малими літерами, напівжирний шрифт)
Назва установи, місто (малими літерами, звичний шрифт)
Резюме: (українською мовою)
Ключові слова: (українською мовою)
Вступ. (з абзацу) У вступі слід у загальному вигляді окреслити постановку проблеми, зробити аналіз останніх дос­ліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, та виділити раніше не вирішені частини загальної проблеми, якій присвячена стаття; сформулювати мету і завдання роботи.
Методи дослідження. (з абзацу) У даному розділі слід дати характеристику використовуваних методів дослідження. У роботах хімічного і фармакогностичного напрямків вказувати на характеристики застосовуваних реактивів і обладнання; у технологічних роботах вказати на марки і характеристики застосовуваних технологічного та фармако-технологічного обладнання; в експериментальних роботах вказувати вид, стать, кількість тварин, методики випробувань.
Результати й обговорення. (з абзацу) У цьому розділі слід подавати результати дослідження, провести їх наукове пояснення та обґрунтування, дати аналіз отриманих залежностей у світлі загальноприйнятих теорій з даної проблеми.
Висновки. (з абзацу) Формулюються висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Список літератури (відповідно до вимог “Бюлетень ВАК” № 5, 2009 р.)
НАЗВА СТАТТІ російською мовою (великими літерами, напівжирний шрифт)
Ініціали та прізвища авторів російською мовою (малими літерами, напівжирний шрифт)
Назва установи, місто російською мовою (малими літерами, звичний шрифт)
Резюме: (російською мовою)
Ключові слова: (російською мовою)
НАЗВА СТАТТІ англійською мовою (великими літерами, напівжирний шрифт)
Ініціали та прізвища авторів англійською мовою (малими літерами, напівжирний шрифт)
Назва установи, місто англійською мовою (малими літерами, звичний шрифт)
Резюме: (англійською мовою)
Ключові слова: (англійською мовою)

9. Список літератури подається в порядку цитування та відповідно до вимог, наведених у Бюлетені ВАКу № 5, 2009 р., зокрема:
– статті:
1. Котвіцька А. А. Наукові підходи щодо моделювання розвитку соціальної політики у сфері лікарського забезпечення населення / А. А. Котвіцька // Запорізький медичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 157–161. (1 автор)
2. Немченко А. С. Дослідження соціальних чинників, що впливають на поширення наркоманії на регіональному рівні / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька // Клінічна фармація – 2007. – Т. 11, № 4. – С. 30–34. (2 автори)
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61. (3 автори)
4. Пролонгатори ліків на основі полімерних гідрогелів / В. Й. Скорохода, Ю. А. Мельник, Н. Б. Семенюк [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 3. – С. 25–29. (більше 3 авторів)
– дисертації:
5. Демченко В. О. Організаційно-економічні дослідження зі створення лікарських засобів серцево-судинної дії та розробка технології таблеток ніфедипіну з полімерною оболонкою: дис. ... кандидата фарм. наук : 15.00.01 / Демченко Валерій Олегович. – Запоріжжя, 1997. – 180 с.
– автореферати дисертацій:
6. Головкін В. В. Біофармацевтичне обгрунтування складу, технології та дослідження м’яких інтравагінальних лікарських форм з мефенаміну натрієвою сіллю та мебетізолом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.01 / В. В. Головкін. – Львів, 1997. – 18 с.
– авторські свідоцтва:
7. А. с. 1458020 СССР, МКИ3 ВО 5 С 9/06. Аппарат для нанесения пленочных покрытий на твердые лекарственные формы в псевдоожиженном слое / И. А. Демчук, Р. А. Беряк, Я. А. Максимович (СССР). – № 3360576/29–08 ; заявл. 1.10.85 ; опубл. 30.03.86, Бюл. № 11.
– патенти:
8. Пат. 54177 А Україна. 7 А61К31/00. Стоматологічні плівки антивірусної дії «Віруплен» / Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Коритнюк О. Я., Дзюбан Н. Ф., Петюнін Г. П.; заявл. 31.05.2002 ; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2.
– книги:
9. Бродский В. З. Введение в факторное планирование эксперимента / В. З. Бродский. – М. : Наука, 1976. – 224 с. (1 автор)
10. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. (2 автори)
11. Лапач С. Н. Статистичні методи в медико-біологічних дослідженнях з використанням EKCEL / С. Н. Лапач, А. В. Губенко, П. Н. Бабич. – К. : Моріон, 2001. – 408 с. (3 автори)
12. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). (4 автори)
13. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Ялущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. (5 і більше авторів)
– матеріали конференцій, з’їздів:
14. Корнієвська В. Г. Оптимальні терміни заготівлі сировини валеріани / В. Г. Корнієвська, М. С. Фурса, Ю. І. Корнієвський // Науково-технологічний процес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 квіт. 2006 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 40.
10. Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті.
11. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. насамперед друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, замовлені редакцією.
12. Публікація статей платна. Оплата здійснюється після рецензування статті.
13.Статті необхідно надсилати на адресу: редакція журналу “Фармацевтичний часопис”, видавництво Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001, Україна. Електронний варіант статті можна надсилати на адресу: journaltdmy@gmail.com, вказуючи назву журналу. Телефон редакції: (0352) 43-49-56.
14. Окремим електронним файлом (для розміщення на сайті журналу) потрібно надсилати розширене резюме англійською мовою об'ємом до 2 сторінок, яке повинно містити ті ж структурні елементи, що й стаття (вступ, методи дослідження, результати й обговорення і висновки).


передплатний індекс 49257

засновано в 2007 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на iнформування працiвникiв галузi охорони здоров'я України, науковцiв, викладачiв медичних вищих навчальних закладiв, спiвробiтникiв науково-дослiдних iнститутiв медичного профiлю та громадськостi про результати наукових дослiджень з медичної iнформатики та iнженерiї, про сучаснi тенденцiї й процеси iнформатизацiї, що вiдбуваються в медичнiй галузi Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Програмними цілями науково-практичного журналу «Медична інформатика та інженерія» є інформування працівників галузі охорони здоров’я України, науковців, викладачів медичних вищих навчальних закладів, співробітників науково-дослідних інститутів медичного і біологічного профілю та громадськості про результати фундаментальних і прикладних досліджень з медичної інформатики та інженерії, про сучасні тенденції й процеси інформатизації, що відбуваються в медичній галузі.
Журнал «Медична інформатика та інженерія» приймає до публікації статті, короткі повідомлення, листи до Редакції, які містять оригінальні матеріали досліджень, що стосуються наступних тем:
1. Інформатизація системи охорони здоров’я.
2. Медичні інформаційні, експертні та інтелектуальні системи.
3. Інформаційні технології системних досліджень в медицині та біології.
4. Проблеми управління в медичних та біологічних системах.
5. Госпітальні інформаційні системи.
6. Оптимізація управління процесами профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих.
7. Телемедичні технології.
8. Математичне моделювання в медицині, фармакології та біології.
9. Доказова медицина.
10. Медична інженерія та електроніка.
11. Інформаційні технології отримання, збереження, передачі та аналізу медичної та біологічної інформації.
12. Отримання та аналіз медичних і біологічних зображень і сигналів.
13. Комп’ютерна діагностика захворювань і комп’ютерне прогнозування перебігу та наслідків патологічного процесу.
14. Розробка та використання біометричних методів.
15. Структуризація знань, бази знань, організація пошуку та обробки знань, розповсюдження знань.
16. Сучасні інформаційні технології в медичній та біологічній освіті. Засоби самоосвіти.
17. Теорія та практика дистанційної освіти.
18. Проблеми побудови «суспільства знань».
19. Інформатика, суспільство та національна безпека.
20. Тенденції розвитку медичної та біологічної інформатики та інженерії.
За рішенням редакційної колегії до друку також можуть прийматися огляди з актуальних питань медичної інформатики та інженерії, описи перспективних наукових досліджень, рецензії, довідкові та інформаційні матеріали, навчально-методичні матеріали, оголошення щодо наукових заходів і повідомлення рекламного змісту.
Рішення щодо публікації приймається редакційною колегією на підставі результатів рецензування статей. Редакція не бере на себе зобов’язань щодо роз’яснення причин відмови від публікації статті. Надіслані до редакції матеріали авторам не повертаються. Рукописи мають представляти матеріали, що не були опубліковані раніше та не були подані до інших видань.
Веб-сторінка журналу на порталі Наукова періодика України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Mii/index.html
Включення до переліку фахових видань ВАК України: Постанова Президії ВАК України від 27.05.2009, протокол № 1-05/2, Бюлетень ВАК України № 8, 2009, с. 12.
Вимоги щодо підготовки рукопису
Рукописи повинні надсилатися в двох примірниках українською, російською чи англійською мовою і супроводжуватися файлами тексту (*.rtf або *.doc) та малюнків (*.jрg або *.tif) на диску. Електронна та паперова версії статті мають бути ідентичними. Електронна копія може бути надіслана також електронною поштою.
Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – 12 сторінок, короткого повідомлення, рецензії тощо – до 5 сторінок.
До рукопису необхідно додати: (а) супровідний лист від керівника закладу (підрозділу), в якому виконувалася робота з рекомендацією до друку та (б) експертний висновок, завірений печаткою, щодо можливості відкритої публікації матеріалів дослідження. За відсутності експертного висновку всю відповідальність за подану інформацію несуть автори. Вартість видавничих послуг відшкодовують автори. Всі автори мають поставити підписи на першій сторінці статті.
Статті, які містять оригінальні матеріали досліджень, мають бути структуровані відповідно до вимог п. 3 Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р., оформлені з врахуванням рекомендацій ВАК України щодо публікації матеріалів дисертацій та з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.
Усі одиниці фізичних величин слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 “Одиниці фізичних величин”; у разі обґрунтованого використання несистемних одиниць вимірювання слід представити приклад їх переводу в систему СІ. Медична термінологія має відповідати Міжнародній класифікації хвороб (МКХ-10). Назви фірм, приладів, реактивів і препаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.
Титульний аркуш:
УДК – у верхньому лівому куті.
Назва статті (по центру, жирно, кегль – 16). У назві статті не допускається використання скорочень.
Прізвище (-а) та ініціали автора (-ів) (по центру).
Повна назва установи.
Анотація: до 200 слів.
Ключові слова: до восьми слів.
Основна частина статті містить наступні розділи: Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота).
Мета дослідження. Матеріал і методи дослідження (викладення об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних досліджень з тваринами слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок). Результати й обговорення (викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведеним іншими авторами). Висновки. Перспективи подальших досліджень (подається бачення автором перспективності подальших шляхів до розв’язання проблеми, висвітленої у роботі). Література (друкується в порядку згадування джерел у квадратних дужках).
Весь текст повинен бути надрукований через 1,5 інтервала, шрифт Times New Roman, кегль – 14, з одного боку листа на білому папері формату A4 (1800–2000 друкованих знаків на сторінці). Поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху та знизу – 2,5 см. Текст набирати в одну колонку. Прийнятні формати текстового файлу: MS Word (rtf, doc).
Підзаголовки повинні бути надруковані прописними літерами, жирно.
Рівняння необхідно друкувати у редакторі формул MS Equation Editor, що входить до складу текстового редактора MS Word.
Список літератури повинен формуватися послідовно, в порядку появи посилання в тексті статті. Для оформлення посилань слід використовувати національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”, що набув чинності 1 липня 2007 року.
Рисунки – шириною до 8 см або до 16 см кожен подаються на окремому аркуші. На зворотній стороні слід вказати номер рисунка, прізвище першого автора, підпис до рисунка (скорочено) та відмітки “Верх”, “Низ”. Усі рисунки повинні бути пронумеровані в порядку їх появи в тексті. Товщина осі на графіках повинна складати 0,5 pt, товщина кривої – 1,0 pt. Одиниці виміру на осях графіків повинні бути позначені після коми без дужок. Рисунки повинні бути якісні, розміри підписів до осей та шкали – 10 pt при вказаних вище розмірах рисунка. Прийнятні графічні формати для рисунків: TІF, JPEG. Рисунки, створені за допомогою програмного забезпечення для математичних і статистичних обчислень, повинні бути перетворені до одного з цих форматів.
Ілюстрації приймаються до друку тільки високоякісні. Підписи і символи повинні бути вдруковані. При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі. Пріоритетним є надсилання оригіналів ілюстрацій. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати по тексту статті.
Фотографії повинні надаватися у вигляді оригінальних контрастних відбитків. У підписах до мікрофотографій треба вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Не приймаються до друку негативи, слайди.
Таблиці повинні бути представлені на окремих аркушах, вони повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.
Діаграми, графіки бажано створювати у Місгоsoft Ехсеl.
Підписи до рисунків і таблиць повинні бути надруковані в рукописі після списку літератури на окремому аркуші.
Розширена анотація до статті подається двома мовами (наприклад, якщо основний текст статті написаний українською мовою, то дві розширені анотації подаються російською та англійською); обсяг – до 1 сторінки; містить: (а) назву статті, (б) прізвища та ініціали авторів, (в) електронні адреси авторів, (г) повну назву установи, (д) реферат статті до 400 слів, (є) ключові слова.
Крім цього, окремим електронним файлом потрібно надсилати розширене англійськомовне резюме об’ємом до 2 сторінок. Його структура має повністю відповідати структурі статті зі всіма її елементами (для розміщення на сайті журналу).
Інформація про авторів – подається на окремому аркуші і містить наступні відомості про кожного: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, службова адреса, телефон, факс і електронна пошта. Прізвище автора, з яким слід вести листування, має бути підкреслено.

Статті, оформлені без дотримання вищенаведених вимог, не реєструються. У першу чергу друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, замовлені редакцією. Редакція залишає за собою право виправляти термінологічні та стилістичні помилки; за погодженням з авторами усувати зайві ілюстрації та скорочувати текст.

Рукописи направляти за адресою:
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Редакція журналу «Медична інформатика та інженерія» (кафедра медичної інформатики)
Електронна пошта: k-minf05@nmapo.edu.ua; mijournal@nmapo.edu.ua.

Публікація статей платна. Для очних аспірантів знижка 50 %.

Оплата здійснюється після отримання повідомлення про позитивне рішення щодо публікації статті.

Інформацію про реквізити, за якими слід здійснювати оплату, можна отримати за телефоном (0352) 43 49 56.
Призначення платежу: За друкування статті (П.І.П. автора вказувати обов’язково).

Квитанції про оплату надсилати на адресу:
Видавництво „Укрмедкнига”,
майдан Волi, 1, м. Тернопiль, 46001, тел.: (+380 352) 434956, факс: (+380 352) 528009.

передплатний індекс 9789

засновано в 2003 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових наукових досягнень в галузi експериментальної i клiнiчної медицини. Виходить 2 рази на рiк. Мова видання: українська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. На сторінках журналу “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” висвітлюються огляди літератури, лекції, нові, не опубліковані раніше наукові результати, отримані в галузі клінічної чи експериментальної медицини, висловлюються оригінальні погляди на проблему, подаються короткі повідомлення, замітки з практики. У рубриці “Події, хроніка, дати” друкується інформація про цікаві, на погляд автора, наукові явища, відомості про видатних науковців та їх здобутки, подаються статті, присвячені пам’яті медиків.
2. Статті повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи та експертний висновок про можливість відкритої публікації, завірений печаткою. Під текстом статті обов’язкові: підписи всіх авторів, а також інформація про них: місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові із зазначенням адреси, телефону, факсу (е-mаіl) автора, з яким можна вести листування.
3. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – 12 сторінок, короткого повідомлення, рецензії тощо – 5 сторінок, статті до розділу “Замітки з практики” – 3 сторінки.
4. Статтю треба друкувати українською мовою на одному боці аркуша формату А4 із розміщенням 1800–2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, шрифт Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервала). Надсилати необхідно 2 примірники статті та електронний варіант на CD у форматах *.doc, *.docx, *.rtf.
Рисунки слід готувати у форматах JPG, TIF, CDR, надсилати роздрукованими у двох примірниках, а також у вигляді окремого графічного файла. При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі. Пріоритетним є надсилання оригіналів ілюстрацій. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати її номер, прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. У підписах до мікрофотографій потрібно вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.
Діаграми, графіки бажано створювати у Місгоsoft Ехсеl. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати по ходу тексту статті.
Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.
5. Статті треба писати з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення” за такою схемою (крім статей до розділу “Лекції”, “Погляд на проблему”, “Замітки з практики”, “Події, хроніка, дати”):
УДК
НАЗВА РОБОТИ (великими літерами)
ініціали і прізвища авторів
повна назва установи
резюме українською мовою
ключові слова українською мовою
Вступ. (Постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота).
Мета дослідження.
Матеріал і методи дослідження. (Викладення об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок).
Результати й обговорення. (Викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами).
Висновки.
Перспективи подальших досліджень. (Подається бачення автором перспективності подальших шляхів до розв’язання проблеми, висвітленої у роботі).
Література (друкується в порядку згадування джерел у квадратних дужках).
НАЗВА СТАТТІ (англійською мовою, великими літерами).
ініціали і прізвища авторів (англійською мовою)
повна назва установи (англійською мовою)
резюме (англійською мовою)
ключові слова (англійською мовою)
Крім цього, окремим електронним файлом потрібно надсилати розширене англійськомовне резюме об’ємом до 2 сторінок. Його структура має повністю відповідати структурі статті зі всіма її елементами (для розміщення на сайті журналу).
6. Усі позначення фізичних величин і їх одиниць, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 “Одиниці фізичних величин”. Назви фірм, реактивів і препаратів треба наводити в оригінальній транскрипції.
7. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно з списком літератури у квадратних дужках.
8. Статті до розділу “Замітки з практики” повинні стосуватися оригінальних ситуацій, які трапляються в практичній діяльності лікаря (окремі випадки нетипового перебігу захворювань, нестандартного підходу до діагностики, лікування тощо). Об’єм статті не повинен перевищувати 3 сторінки. Статті подаються за такою схемою: УДК, НАЗВА РОБОТИ (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, короткий вступ, конкретний опис клінічної ситуації, характеру проведеного лікування, його наслідків тощо і висновок щодо доцільності практичного використання набутого досвіду. Посилання на літературні джерела не обов’язкове.
9. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.
10. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. У першу чергу друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.
11. Публікація статей платна. Квитанцію про оплату потрібно надсилати на адресу редакції.
12. Адреса редакції:
Редакція журналу “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”, видавництво ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”, майдан Волі, 1, 46001, Тернопіль, Україна.
13. Оплату за друк статті переказувати на розрахунковий рахунок:
Одержувач платежу: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
ЄДРПОУ 02010830
Р/р 31250201204491 в ГУДКCУ у Тернопільській обл., МФО 838012
ІПН 020108319187, номер свідоцтва 200017046
З питань перерахунку коштів звертатися за тел. 52-71-67 (бухгалтерія).

передплатний індекс 22868

засновано в 1994 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на iнформування лiкарiв i науковцiв про досягнення у сферi медичної iнфектологiї, досвiд i перспективи боротьби з iнфекцiйними хворобами, об'єднання зусиль українських вчених i лiкарiв у розробцi та впровадженнi нових методiв дiагностики, лiкування та профiлактики iнфекцiйних хвороб, сприяння спiвпрацi вiтчизняних медикiв з зарубiжними колегами. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку, експертний висновок, підписи наукового керівника та (або) керівника установи, завірені печаткою. Під текстом обов’язкові підписи всіх авторів. Окремо необхідно вказати ім’я, по батькові (обов’язково українською мовою), посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його E-mail, адресу, телефон, факс, за якими можна вести листування і переговори.
2. Статтю треба друкувати українською мовою на одному боці аркуша формату А4(210х297 мм), через 1,5 інтервали.
3. Обсяг оригінальної статті, включаючи малюнки, літературу, резюме, не має перевищувати 8-10 сторінок, обсяг огляду літератури, лекції – 12 сторінок машинопису, короткого повідомлення, рецензії – 5 сторінок, інших повідомлень (ювілеї, події) – 2-3 сторінки
4. Оригінальні дослідження треба писати за такою схемою:
вступ, матеріали і методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки, література. Кожен з цих розділів тексту слід виділити.
5. У заголовку статті зазначають її УДК (універсальний десятковий класифікатор), ініціали та прізвища авторів, назву роботи, назву закладу або організації, де вона виконана.
6. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер у порядку згадування (а не за алфавітом).
7. Ілюстрації можна подавати у вигляді таблиць, діаграм, графіків, фотографій. Вони не повинні бути перевантажені текстовими позначеннями. У підписах до малюнків наводяться: а) назва малюнка; б) пояснення графічних позначень, букв, цифр тощо. У підписах до мікрофотографій вказуються збільшення (окуляр, об’єктив) і метод фарбування (імпрегнації) матеріалу. На звороті ілюстрацій олівцем зазначають назву статті, авторів, верх чи низ.
8. Всі позначення мір, фізичних одиниць, цифрових даних клінічних і лабораторних досліджень слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ).
9. До статті додається список літератури, надрукований на окремому аркуші через 2 інтервали. Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті незалежно від мови оригіналу.
В описі праці кількох авторів (не більше чотирьох) вказують усіх авторів. У працях численнішого колективу вказують прізвища перших трьох, а решту зазначають «та ін.» («и др.», «et al.»), ініціали пишуть після прізвища.
Схема опису книги: Автори. Назва: Підзаголовок / Відомості про наукового редактора, перекладача, інших відповідальних осіб чи відповідальних установ. – Яке за порядком видання, чи є переробки та доповнення. – Місце видання: Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок. – (Серія).
Схема опису окремого тому з багатотомного видання: Автори. Назва: Підзаголовок. – Номер тому. – Яке за порядком видання, чи перероблене і доповнене. – Місце видання: Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок.
Схема опису частини (розділу) книги чи статті у збірнику: Автори. Назва описуваного матеріалу // Автори книги. Назва книги. – Місце видання, рік видання. – На яких сторінках вміщено описуваний матеріал.
Схема опису статті з періодичного видання: Автори. Назва статті // Назва видання. – Рік. – Том (випуск, номер). – На яких сторінках вміщено статтю.
Схема опису авторефератів дисертаційних робіт: Автор. Повна назва теми: На здобуття якого наукового ступеня і в якій галузі науки виконано автореферат. – Місце видання, рік видання. – Кількість сторінок.
10. До усіх статей додається резюме (до 1/3 сторінки) та ключові слова українською й англійською мовами.
11. Робота публікуватиметься лише за умови надсилання її електронного варіанту (на дискеті чи компакт-диску), записаному у форматі RTF (Microsoft Word за стандартом IBM). Таблиці й малюнки до статті потрібно вмонтувати у єдиний файл із текстом роботи, а скановані фото підготувати ще й у вигляді окремих файлів у форматі TIF). З електронним носієм висилається 1 друкований примірник статті.
12. Висловлені авторами думки можуть не збігатися з позицією редакції. Редакція без узгодження з авторами виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, скорочує текст. Роботи з великою кількістю змістових недоречностей, граматичних помилок, а також ті, які не відповідають усім перерахованим вище вимогам, до друку не приймаються. Авторський гонорар не виплачується. Авторам надсилаються відбитки статей, рукописи не повертаються. У першу чергу друкуються роботи передплатників журналу, а також статті, що замовлені редакцією, рецензії, дописи про ювілеї та події з наукового життя.
Статті надсилати за адресою: журнал «Інфекційні хвороби». Медичний університет, Майдан Волі, 1; м. Тернопіль, 46001. Е-mail: infecdis@ukr.net
Редакція журналу


передплатний індекс 21885

засновано в 1999 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на поширення iнформацiї про основнi науковi проблеми та результати наукових робiт у сферi медицини, публiкацiю статей науковцiв, практичних лiкарiв. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку та підписом керівника установи й експертний висновок про можливість відкритої публікації, які завірені печаткою. Під текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів. Окремо необхідно вказати нау­ковий ступінь і вчене звання кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, адресу, телефон і факс автора, з яким можна вести листування і переговори.
2. Статтю треба друкувати на одному боці аркуша формату А4 (210×297 мм), 1800–2000 друкованих знаків на сторінці, українською мовою. Надсилати необхідно 2 примірники статті.
3. Обсяг статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок.
4. Матеріал необхідно готувати на комп’ютері за стандартом IBM. Електронний варіант статті надсилати на CD. Текст подавати у форматах *.doc, *. rtf, *. docx; рисунки готувати у форматах JPG, TIF, CDR. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.
5. Статті треба писати за такою схемою: УДК, назва роботи (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, назва статті англійською мовою (великими літерами), ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва установи англійською мовою, резюме українською мовою, резюме англійською мовою, вступ, основна частина, висновки, список літератури (слова “вступ”, “основна частина”, “висновки” виділяти напівжирним шрифтом).
Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за № 7-05/1 всі статті, подані до друку, якщо вони належать до рубрик “Вдосконалення вищої медичної освіти” та “Досвід з організації навчальної роботи”, повинні містити (у межах вказаних нижче частин) такі необхідні елементи (за їх відсутності стаття не буде прийматись до друку):
У вступі – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
В основній частині – формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
У висновках – висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
6. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії) треба надсилати у двох примірниках. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати номер, прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.
7. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані) необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ).
8. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно із списком літератури у квадратних дужках.
9. До статті додається список літератури, надрукований на окремому аркуші. Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті незалежно від мови оригіналу.
Приклади бібліографічних посилань:
– посилання на книги:
1. Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С . Выготский. – М. : Искусство, 1987. – 348 с.
2. Руководство по психиатрии : в 2 т. / под ред. А. В. Снежневского. – М. : Медицина, 1983. – Т. 2. – 543 с.
3. Hobbiger F. Reactivation of phosphorylated acetylcholinesterase / F. Hobbiger. – Berlin : Springer, 1963. – 988 p.
4. The peptides. Analysis, synthesis, biology / ed. by S. Udenfriend. – New York : Acad. Press, 1984. – 410 p.
Якщо кількість авторів книги, статті, тез доповідей п’ять і більше, то подавати належить лише три прізвища з наступним “та ін.”, “и др.”, “et al.”.
5. Контроль и регуляция иммунного ответа / [Г. В. Петров, Р. М. Хантов, В. М. Манько и др.]. – М. : Медицина, 1981. – 311 с.
Перекладні видання:
6. Гроссе Э. Химия для любознательных / Э. Гроссе, Х. Вайсмангель ; пер. с нем. – М. : Химия, 1980. – 392 с.
– посилання на статті:
1. Гарина М. Т. Тестовый контроль в мединституте / М. Т. Гарина // Клин. хирург. – 1994. – № 5. – С. 67–68.
2. Chisari F. V. Regulation of human lymphocyte function by a soluble extract from normal human liver / F. V. Chisari // J. Immunol. – 1978. – Vol. 121, № 4. – P. 1279–1286.
– посилання на доповіді, тези доповідей:
1. Сучасні методи організації навчального процесу з біохімії та їх оптимізація / Я. І. Гонський, Г. Г. Шершун, І. М. Кліщ [та ін.] // Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в Україні : тези доп. наук.-метод. конф. – К. ; Полтава, 1998. – С. 115–116.
– посилання на патенти, авторські свідоцтва:
1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 в 25 j 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
2. Пат. 38129 Україна, МПК7 G 06 F 17/17, G 06 F 17/18. пристрій для визначення екстремумів сигналу / Хандецький В. С. ; заявник та патентовласник Всеукр. наук.-дослідн. ін-т зв’язку. – № 2000063133 ; заявл. 01.06.01 ; опубл. 15.04.04, Бюл. № 4.
– посилання на дисертації і автореферати дисертацій:
1. Кияшко А. О. Влияние антиоксидантов на состояние клеточных мембран и обмен белка при ожоговой болезни : дис. … доктора мед. наук / А. О. Кияшко. – Тернополь, 1983. – 280 с.
2. Фіра Л. С. Активність мембранозалежних ферментів при опіковій хворобі : автореф. дис. канд. біол. наук / Л. С. Фіра. – Львів, 1987. – 16 с.
– посилання на укази, накази, постанови, закони:
1. Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні : Указ Президента України від 12.09.95 № 832/95.
2. Про розробку типових навчальних планів та програм підготовки лікарів на циклах спе­ціалізації : наказ МОЗ України від 09.07.97 № 197.
3. Про затвердження положення про державний вищий заклад освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1074.
4. Про освіту : Закон України від 23.03.96 № 100/96 ВР.
10. Окремим електронним файлом (для розміщення на сайті журналу) потрібно надсилати розширене резюме англійською мовою об’ємом до 2 сторінок, яке повинно містити ті ж структурні елементи, що й стаття (вступ, основна частина і висновки).
11. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.
12. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. У першу чергу друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.
13. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.
14. До друку приймаються статті, в яких кількість авторів не перевищує 3 осіб.
15. Статті треба відсилати на адресу:
Редакція журналу “Медична освіта”
Видавництво ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Майдан Волі, 1
46001, Тернопіль
Україна.
Тел.: (0352) 43-49-56
E-mail: journaltdmy@gmail.com

передплатний індекс 89562

засновано в 2010 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових досягнень в науцi, освiтi та практичнiй стоматологiї. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
1. До розгляду приймають оригінальні та інші види статей (до 10–12 сторінок, але не менше 6), присвячені вивченню та вирішенню актуальних проблем стоматології. До друку беруть тільки ті матеріали, які раніше ніде не публікувались і не знаходяться в редакціях інших журналів чи видавництв.
Надсилати для друку статті, в яких публікуються результати оригінальних досліджень, якщо кількість осіб не перевищує трьох.
У тому випадку, якщо в дослідженні, яке висвітлюється, брало участь більше науковців, рекомендувати їм оформляти за отриманими результатами декілька статей з меншою кількістю авторів.
2. Стаття повинна мати направлення у редакцію, акт експертизи, візу керівника установи, має бути за­свідчена печаткою, підписана її авторами. Додатково потрібно подавати авторську довідку, в якій обов’язково слід вказати: прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи та посаду, адресу для листування, контактні телефони (робочий та домашній чи мобільний), обов’язково електронну адресу.
3. Надсилати необхідно 2 примірники статті, надруковані на стандартному аркуші формату А4, шрифт «Times New Roman», розмір шрифту 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм. Електронний варіант статті необхідно надсилати у  форматах *.doc, *. rtf, *. docx на CD. У статтях повинна застосовуватись система одиниць СІ.
4. Таблиці повинні бути надруковані в текстовому редакторі «Word 6.0, 7.0» по тексту статті та оформлені наступним чином:
Таблиця 1. Назва таблиці.
5. Рисунки мають бути встановленими у текст статті й окремо подані у форматах JPG, TIF, CDR та оформ­лені наступним чином:
Рис. 1. Підпис до рисунка (по центру).
6. Формули (математичні та хімічні) необхідно подавати по тексту статті й вони повинні бути виконані в програмах, вбудованих у Word чи сумісних з ним редакторах.
7. При посиланні на публікацію її номер, згідно зі списком літератури, слід вказати у квадратних дужках.
8. СТАТТЮ ВИКЛАДАТИ ЗА НАСТУПНОЮ СХЕМОЮ:
а) індекс УДК;
б) ініціали та прізвища автора(ів) українською, російською, англійською мовами (малими літерами, напівжирний шрифт);
в) назва установи, місто (малими літерами, звичайний шрифт);
г) назва статті (малими літерами, напівжирний шрифт);
д) резюме (українською, російською, англійською мовами);
е) ключові слова (українською, російською, англійською мовами).
Вступ (з абзацу). У вступі слід у загальному вигляді окреслити постановку проблеми, зробити аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, та виділити раніше не вирішені частини загальної проблеми, якій присвячена стаття; сформулювати мету і завдання роботи.
Матеріали і методи (з абзацу). У даному розділі слід дати характеристику використовуваних методів дослідження. В експериментальних роботах вказувати вид, стать, кількість тварин, методики випробувань.
Результати досліджень та їх обговорення (з абзацу). У цьому розділі слід подавати результати дослі­джень, провести їх наукове пояснення та обґрунтування, дати аналіз отриманих залежностей у світлі загальноприйнятих теорій з даної проблеми.
Висновки (з абзацу). Формулюються висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Список літератури (відповідно до вимог Бюлетня ВАКу, № 5, 2009 р.)
9. Список літератури подається в порядку цитування та відповідно до вимог, наведених у Бюлетні ВАКу, № 5, 2009 р., зокрема:
статті:
1. Кравець Т. П. Диспансеризація дітей з карієсом зубів / Т. П. Кравець // Профілактична та дитяча стоматологія. – 2010. – № 2. – С. 48–52. (1 автор)
2. Борисова І. В. Гігієнічні принципи впровадження профілактичної програми в організованих колективах серед молодих осіб як стратегічний напрям у запобіганні розповсюдження основних стоматологічних захворювань / І. В. Борисова, Т. П. Мурланова // Современная стоматология – 2010. – № 2. – С. 77–80. (2 автори)
3. Харьков Л. В. Діагностика кісткових гемангіом щелеп у дітей / Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, Н. В. Кисельова // Профілактична та дитяча стоматологія. – 2010. – № 2. – С. 33–37. (3 автори)
4. Особенности стоматологического статуса и рекомендации по его коррекции у детей с заболеваниями крови / Н. О. Савичук, Е. А. Парпалей, Л. В. Корниенко [и др.] // Современная стоматология. – 2010. – № 3. – С. 93–95. (більше 3 авторів)

передплатний індекс 22867


засновано в 1999 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення питань державної полiтики охорони здоров'я населення, проблем здорового способу життя, публiкацiя матерiалiв щодо нормативного, правового, кадрового забезпечення системи охорони здоров'я. Виходить 4 рази на рік. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Журнал належить до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (розділ “Медичні науки”) ДАК України
Тематична спрямованість журналу: питання державної політики охорони здоров’я; теоретичні основи охорони здоров’я; концептуальні основи реформування галузі; питання профілактики в охороні здоров’я; медико-демографічні та медико-соціологічні дослідження; вивчення та прогнозування здоров’я населення, розробка моделей управління здоров’ям; медичні проблеми здорового способу життя; організація охорони здоров’я населення; питання управління охороною здоров’я; економіка охорони здоров’я, страхова медицина; нормативне, правове, кадрове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення системи охорони здоров’я; сучасні медичні технології; проблеми підготовки медичних кадрів та організація післядипломної освіти; організація санітарно-епідеміологічної служби; комплексна інформація системи охорони здоров’я, її правове, інформаційне, програмне і технічне забезпечення; організація наукових досліджень у системі охорони здоров’я та впровадження нововведень; питання історії медицини, медичної етики та деонтології; проблеми організації наукової медичної інформації; організація охорони здоров’я та управління нею в екстремальних умовах; міжнародний досвід з організації охорони здоров’я; міжнародне спів­робітництво з питань охорони здоров’я тощо.
До редакції (за адресою: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3) подаються роботи, що раніше ніде не друкувалися, не направлялися для опублікування в інші друковані видання, не мають інформації, що становить державну таємницю: оригінальні статті, огляди літератури, короткі повідомлення, рецензії, реферати, інформація про роботу з’їздів, конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів та інших наукових, науково-практичних і практичних заходів, а також рекламний матеріал.
Правила подання матеріалу для опублікування:
Матеріал має супроводжуватись офіційним направленням від установи, в якій він був виконаний, з візою керівництва (наукового керівника), завіреною круглою печаткою установи, експертним висновком (внутрішньою рецензією установи) та гарантійним листом про оплату із розрахунку 140 у.о. за один авторський аркуш (40 000 знаків), оплата за публікацію здійснюється установою або автором. Якщо матеріал не має гарантійного листа, він не розглядається, автору не повертається, а передається на розгляд лише після погашення заборгованості.
На останній сторінці статті мають бути власноручні підписи всіх авторів, прізвище, ім’я та по батькові (повністю), посада, науковий ступінь, поштова та електронна адреси, номери телефонів (службовий, мобільний).
Авторський текстовий оригінал має складатися з трьох примірників українською мовою та одного англійською мовою:
·  тексту (обсяг оригінальних статей, у тому числі рисунків, літератури, реферату, не більше ніж 8 с., оглядів літератури, лекцій, проблемних статей – не більше ніж 12 с., коротких повідомлень, рецензій – не більше ніж 7 с.);
· списку літератури (якщо в статті є посилання, не більше ніж 20 літературних джерел, в оглядах – не більше ніж 50);
· таблиць;
· рисунків (не більше ніж 4) і підписів до них;
· рефератів російською, українською та англійською мовами.  Текст реферату усіма мовами повинен обов’язково містити назву статті, авторів, установу, мету, матеріали і методи, результати, висновки, ключові слова; обсяг реферату становить не більше 175 слів (включно з прізвищем автора та назвою статті і установи, у якій працює автор).
Статті набираються на комп’ютері, зберігаються у форматі rtf і подаються у роздрукованому вигляді та на електронному носії/електронною поштою (s.nauka@ukr.net).
На першій сторінці зазначаються: індекс УДК ліворуч, ініціали та прізвища авторів, місто в дужках, назва статті, назва установи, де працюють автори.
Список літератури подається відразу під текстом. Автори згадуються за абеткою – спочатку праці вітчизняних авторів, а також іноземних, опубліковані російською чи українською мовою, далі іноземних авторів, а також вітчизняних, опубліковані іноземною мовою. Всі джерела повинні бути пронумеровані та мати не більше ніж 5-річну давність. Посилання в тексті позначаються цифрами у квадратних дужках, мають відповідати нумерації у списку літератури. Оформлення бібліографії здійснюється за новим стандартом з бібліографічного опису ДСТУ 7.1:2006. Скорочення слів і їх поєднань наводять згідно з ДСТУ 3582-97 “Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.
Текст реферату слід друкувати шрифтом 12 пунктів з міжрядковим інтервалом – 1,5, додержуючись таких розмірів берегів (полів): верхній і нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий – 10 мм.
Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) мають бути в чорно-білій гаммі, будуються в тих самих програмах, що і текстовий файл, та подаються разом із текстовим файлом. Кількість ілюстрацій (рисунки, схеми, діаграми) має бути мінімальною. Таблиці і рисунки вміщують у текст статті зразу після першого посилання на них. У підписі до рисунка наводять його назву, пояснення усіх умовних позначень (цифр, букв, кривих тощо). Таблиці повинні бути компактними, пронумерованими, мати назву. Номери таблиць, їх заголовки та цифрові дані, оброблені статистично, мають точно відповідати наведеним у тексті. Формули створюються у редакторі формул Microsoft Equation 3.0.
Позначки різних мір, одиниці фізичних величин, результати клінічних і лабораторних досліджень слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ), медичні терміни – згідно з Міжнародною анатомічною та Міжнародною гістологічною номенклатурами, назви захворювань – за Міжнародною класифікацією хвороб Х перегляду, лікарські засоби – за Державною Фармакопеєю (Х, ХІ). Назви фірм і апаратів слід наводити в оригінальній транскрипції. Скорочення у тексті слів, імен, термінів (крім загальновідомих) не допускається. Абревіатура розшифровується після першого згадування і далі по тексту залишається незмінною.
Відповідальність за вірогідність та оригінальність поданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів. Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам.
Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування, залишає за собою право скорочувати обсяг статей. Відмова авторам в опублікуванні матеріалів може бути без пояснення причини і не вважатиметься негативним висновком стосовно наукової та практичної значущості роботи.
Придбати журнал Ви зможете за передплатою та вроздріб. Вартість передплати за один номер для юридичних та фізичних осіб становить 77,80 грн. З приводу придбання звертатися за тел.: (0352) 52-80-09.
Редакційна рада
 
передплатний індекс 22610

засновано в 1998 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на поширення iнформацiї про основнi науковi проблеми та результати наукових робiт у сферi медицини. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
При підготовці матеріалів до журналу просимо дотримуватись таких вимог:
1. Надсилати для друку статті, в яких публікуються результати оригінальних досліджень, якщо кількість авторів не перевищує трьох осіб. Якщо в дослідженні, яке висвітлюється, брало участь більше науковців, рекомендувати їм оформляти за отриманими результатами декілька статей з меншою кількістю авторів.
2. Стаття повинна супроводжуватись відношенням установи, в якій вона написана, з рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов’язкові підписи всіх авторів з зазначенням, що дана робота раніш не подавалась до друку в інші видавництва. Окремо необхідно вказати ім’я, по батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його адресу, телефон, факс чи адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.
3. Текст статті треба друкувати з одного боку на стандартному аркуші (формату А4) через 1,5 інтервалу (28–30 рядків на сторінці). Обсяг оригінальної статті, включаючи рисунки, літературу, резюме, не повинен перевищувати 7–8 сторінок, обсяг огляду літератури, лекцій – 10 сторінок машинопису, короткого повідомлення та рецензії – 3–5 сторінок. Стаття надсилається у 2-х примірниках.
4. Матеріал статті обов’язково повинен бути поданий на електронному носії інформації. Статті треба писати за такою схемою:
а) індекс УДК;
б) прізвище та ініціали авторів українською, англійською та російською мовами;
в) назва установи, з якої виходить робота, українською, англійською та російською мовами;
г) назва статті українською, англійською та російською мовами;
д) резюме статті (20–25 рядків, обґрунтування методики, результати дослідження) українською (російською, якщо стаття подається російською мовою) та англійською мовами;
е) текст статті (опис оригінальних та експериментальних досліджень) має бути побудований таким чином:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;
- кожен із цих розділів потрібно виділити;
є) перелік використаної літератури (за вимогами Держстандарту) в порядку посилань;
 ж) відомості про авторів: прізвище, ім’я, по батькові українською, англійською та російською мовами;
з) адреси авторів (в тому числі електронні).
5. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії, таблиці) надсилати у 2-х примірниках.
Розміри фотографій – 13×18, 9×12, 6×9 см. На звороті кожної ілюстрації потрібно вказати номер, прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення (окуляр, об’єктив) і метод фарбування (імпрегнації) матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, на тонкому глянсовому папері, малюнки – чіткими, креслення діаграми – виконані тушшю.
6. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) подавати відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ), терміни – з урахуванням міжнародної класифікації хвороб.
7. В описі експериментальних досліджень вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод умертвіння їх або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень відповідно до правил гуманного ставлення до тварин. Назви фірм і апаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.
8. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, скорочує текст.
9. Окремим електронним файлом (для розміщення на сайті журналу) потрібно надсилати розширене резюме англійською мовою обсягом до 2 сторінок, яке повинно містити ті ж структурні елементи, що й стаття (постановка проблеми і аналіз останніх досліджень та публікацій, матеріали і методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки).
10. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються.
11. Публікація матеріалів у журналі платна. Оплата здійснюється після рецензування статті, про що авторів повідомляють додатково. Кошти за опублікування матеріалів просимо перерахувати на такі реквізити:
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
ЄДРПОУ 02010830
Р/р 31250201204491 в ГУДКСУ у Тернопільській обл., МФО 838012
ІПН 020108319187, номер свідоцтва 200017046
В призначенні платежу обов’язково вказати:
За друк статті в журналі “Шпитальна хірургія”.
Копію квитанції просимо надсилати на адресу редакції:
Редакція журналу “Шпитальна хірургія”,
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”,
майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 або на електронну адресу редакції журналів: journaltdmy@gmail.com

передплатний індекс 89563

засновано в 2006 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових досягнень в медсестринськiй освiтi та практицi. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

При підготовці матеріалів до журналу просимо дотримуватись таких вимог:
1. Стаття повинна містити дані про посаду, науковий ступінь і вчене звання кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, адресу, e-mail, телефон і факс автора, з яким можна вести листування і переговори.
2. Надсилати необхідно 2 примірники статті, надруковані на стандартному аркуші формату А4, шрифт «Times New Roman», розмір шрифту 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм. Обсяг оригінальної статті, виключно рисунки, літературу, резюме, не повинен перевищувати 8-10 сторінок, обсяг огляду літератури 12 сторінок машинопису, короткого повідомлення – 3 -5 сторінок. Електронний варіант статті необхідно надсилати у форматах *.doc, *. rtf, *. docx на CD. У статтях повинна застосовуватись система одиниць СІ.
3. Таблиці повинні бути надруковані в текстовому редакторі «Word 6.0, 7.0» по тексту статті та оформлені таким чином:
Таблиця 1. Назва таблиці.
4. Рисунки мають бути встановленими у текст статті й окремо подані у форматах JPG, TIF, CDR та оформ­лені таким чином:
Рис. 1. Підпис до рисунка.
5. При посиланні на публікацію її номер, згідно зі списком літератури, слід вказати у квадратних дужках.
6. Статтю викладати за такою схемою:
УДК
НАЗВА СТАТТІ (великими літерами, напівжирний шрифт) українською мовою.
Ініціали та прізвища авторів (малими літерами, напівжирний шрифт) українською мовою.
Назва установи, місто (малими літерами, курсив, напівжирний шрифт) українською мовою.
Резюме українською мовою.
НАЗВА СТАТТІ (великими літерами, напівжирний шрифт) англійською мовою.
Ініціали та прізвища авторів (малими літерами, напівжирний шрифт) англійською мовою.
Назва установи, місто (малими літерами, курсив, напівжирний шрифт) англійською мовою.
Резюме англійською мовою.
Вступ (з абзацу). У вступі слід у загальному вигляді окреслити постановку проблеми, зробити аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, та виділити раніше не вирішені частини загальної проблеми, якій присвячена стаття; сформулювати мету і завдання роботи.
Основна частина (з абзацу).
Висновки (з абзацу).
Література.
Список літератури подається в порядку цитування та відповідно до вимог, наведених у Бюлетені ВАКу № 5, 2009 р., зокрема:
– статті:
1. Котвіцька А. А. Наукові підходи щодо моделювання розвитку соціальної політики у сфері лікарського забезпечення населення / А. А. Котвіцька // Запорізький медичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 157–161. (1 автор)
2. Немченко А. С. Дослідження соціальних чинників, що впливають на поширення наркоманії на регіональному рівні / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька // Клінічна фармація – 2007. – Т. 11, № 4. – С. 30–34. (2 автори)
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61. (3 автори)
4. Пролонгатори ліків на основі полімерних гідрогелів / В. Й. Скорохода, Ю. А. Мельник, Н. Б. Семенюк [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 3. – С. 25–29. (більше 3 авторів)
 – дисертації:
5. Демченко В. О. Організаційно-економічні дослідження зі створення лікарських засобів серцево-судинної дії та розробка технології таблеток ніфедипіну з полімерною оболонкою: дис. ... кандидата фарм. наук : 15.00.01 / Демченко Валерій Олегович. – Запоріжжя, 1997. – 180 с.
– автореферати дисертацій:
6. Головкін В. В. Біофармацевтичне обгрунтування складу, технології та дослідження м’яких інтравагінальних лікарських форм з мефенаміну натрієвою сіллю та мебетізолом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.01 / В. В. Головкін. – Львів, 1997. – 18 с.
– авторські свідоцтва:
7. А. с. 1458020 СССР, МКИ3 ВО 5 С 9/06. Аппарат для нанесения пленочных покрытий на твердые лекарственные формы в псевдоожиженном слое / И. А. Демчук, Р. А. Беряк, Я. А. Максимович (СССР). – № 3360576/29–08 ; заявл. 1.10.85 ; опубл. 30.03.86, Бюл. № 11.
– патенти:
8. Пат. 54177 А Україна. 7 А61К31/00. Стоматологічні плівки антивірусної дії «Віруплен» / Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Коритнюк О. Я., Дзюбан Н. Ф., Петюнін Г. П.; заявл. 31.05.2002 ; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2.
– книги:
9. Бродский В. З. Введение в факторное планирование эксперимента / В. З. Бродский. – М. : Наука, 1976. – 224 с. (1 автор)
10. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. (2 автори)
11. Лапач С. Н. Статистичні методи в медико-біологічних дослідженнях з використанням EKCEL / С. Н. Лапач, А. В. Губенко , П. Н. Бабич.– К. : Моріон, 2001. – 408 с. (3 автори)
 12. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). (4 автори)
13. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Ялущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. (5 і більше авторів)
– матеріали конференцій, з’їздів:
14. Корнієвська В. Г. Оптимальні терміни заготівлі сировини валеріани / В. Г. Корнієвська, М. С. Фурса, Ю. І. Корнієвський // Науково-технологічний процес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 квіт. 2006 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 40.
7. Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті.
8. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. Насамперед друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.
9. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.
10. Статті надсилати на адресу:   редакція журналу «Медсестринство», видавництво ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», майдан Волі, 1, 46001, Тернопіль, Україна. Тел.: (0352) 43-49-56; 430927. E-mail: journaltdmy@gmail.com, yastremska@tdmu.edu.ua
11. Окремим електронним файлом (для розміщення на сайті фурналу) потрібно надсилати розширене резюме англійською мовою об’ємом до двох сторінок, яке повинно містити ті ж структурні елементи, що й стаття (вступ, основна частина, висновки).

Студентський науковий вісник 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
При пiдготовцi матерiалiв до журналу просимо дотримуватись таких вимог:
1. Стаття повинна мати вiдношення установи з рекомендацiєю до друку, висновок експертної комiсiї, пiдпис наукового керiвника або керiвника установи, якi завiренi печаткою. Пiд текстом обов’язковi пiдписи всiх авторiв із зазначенням, що дана робота ранiше не подавалась до друку в iншi видавництва. Окремо необхiдно вказати iм’я, по батьковi, посаду, адресу, телефон, адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.
2. Статтю в журнал подають після обробки результатів у відділі системних статистичних досліджень, про що повинно бути вказано в публікації (програмний продукт, що використовувався, та номер його ліцензії).
Текст статтi треба друкувати з одного боку на стандартному аркушi (формату А4) через 1,5 iнтервалу (28–30 рядкiв на сторiнцi), шрифт «Times New Roman», розмiр шрифту 14. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, лiве – 30 мм, праве – 10 мм. Обсяг оригiнальної статтi, включно рисунки, лiтературу, резюме, не повинен перевищувати 8–10 сторiнок, обсяг огляду лiтератури  – 12 сторiнок машинопису, короткого повiдомлення – 3–5 сторiнок. Стаття надсилається у 2-х примiрниках.
3. Текст статтi подавати у форматах *.doc; *.docx; *.rtf; рисунки готувати у форматах JPG, TIF, CDR; для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.
4. Статтю викладати за такою схемою:
УДК
Iнiцiали та прiзвища авторiв українською мовою.
Науковий керівник, назва установи, мiсто українською мовою.
НАЗВА СТАТТI українською мовою.
Резюме українською мовою.
Ключовi слова українською мовою.
Вступ. У вступi необхідно в загальному виглядi окреслити постановку проблеми, зробити аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, та видiлити ранiше невирiшенi частини загальної проблеми, якiй присвячена стаття; сформулювати мету i завдання роботи.
Матерiали i методи. (Викладення об’єкта дослiдження та методик, опис яких повинен бути достат­нiм для розумiння їх доцiльностi i можливостi вiдтворення. У випадку проведення експериментальних дослiджень вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методи анестезiї при манiпуляцiях, пов’язаних iз завданням тваринам болю, метод евтаназiї. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналiзу з обґрунтуванням вибору критерiїв достовiрностi оцiнок).
Результати дослідження та їх обговорення. (Викладається основний фактичний матерiал, про­во­диться повне обґрунтування отриманих наукових результатiв, висловлення власного судження щодо одержаних результатiв, його порiвняння з тлумаченням подiбних даних, наведених iншими авторами).
Висновки. Формулюються висновки та перспективи подальших дослiджень у даному напрямку.
Список лiтератури (вiдповiдно до вимог «Бюлетень ВАК» № 5, 2009 р.).
Iнiцiали та прiзвища авторiв росiйською мовою.
Науковий керівник, назва установи, мiсто росiйською мовою.
НАЗВА СТАТТI росiйською мовою.
Резюме росiйською мовою.
Ключовi слова росiйською мовою.
Iнiцiали та прiзвища авторiв англiйською мовою.
Науковий керівник, назва установи, мiсто англiйською мовою.
НАЗВА СТАТТI англiйською мовою.
Резюме англiйською мовою.
Ключовi слова англiйською мовою.
5. Iлюстрацiї до статтi (дiаграми, графiки, фотографiї, таблицi) надсилати у 2-х примiрниках.
Розмiри фотографiй – 13х18, 9х12, 6х9 см. На зворотi кожної iлюстрацiї потрiбно вказати номер, прiзвища авторiв i вiдмiтки «Верх», «Низ». У пiдписах до мiкрофотографiй вказувати збiльшення (окуляр, об’єктив) i метод фарбування (iмпрегнацiї) матерiалу. Фотографiї повиннi бути контрастними, на тонкому глянсовому паперi, малюнки – чiткими, креслення дiаграми – виконанi тушшю.
6. Усi позначення мiр (одиницi рiзних величин, цифровi данi клiнiчних i лабораторних дослiджень) подавати вiдповiдно до Мiжнародної системи одиниць (СI), термiни – з урахуванням Мiжнародної класи­фiкацiї хвороб.
7. В описi експериментальних дослiджень вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методи анастезiї при манiпуляцiях, пов’язаних iз завданням тваринам болю, метод умертвiння їх або взяття в них матерiалу для лабораторних дослiджень вiдповiдно до правил гуманного ставлення до тварин. Назви фiрм i апаратiв потрiбно наводити в оригiнальнiй транскрипцiї.
8. Редакцiя виправляє термiнологiчнi та стилiстичнi помилки, усуває зайвi iлюстрацiї, скорочує текст.

9. Статтi, оформленi без дотримання наведених правил, не реєструються.

передплатний індекс 99879
засновано в 2008 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових досягнень в науцi, освiтi, практицi педiатрiї, акушерства i гiнекологiї. Виходить 2 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
1. Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку та підписом керівника установи й експертний висновок про можливість відкритої публікації, які завірені печаткою. Під текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів та наукового керівника роботи. Окремо необхідно вказати посаду, науковий ступінь і вчене звання кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, адресу, e-mail, телефон і факс автора, з яким можна вести листування і переговори.
2. Статтю треба друкувати на одній стороні аркуша формату А4 (210×297 мм), 1800–2000 друкованих знаків на сторінці, українською мовою. Надсилати необхідно 2 примірники статті.
3. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – 12 сторінок, короткого повідомлення, рецензії – 5 сторінок.
4. Матеріал статті обов’язково повинен бути поданий на електронному носії інформації. Текст подавати у форматах *.doc, *.docx,*.rtf; рисунки готувати у форматах JPG, TIF, CDR. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Eguation.
5. Статті треба писати за такою схемою: УДК, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, назва роботи, назва статті й резюме українською мовою, назва статті й резюме російською мовою, назва статті й резюме англійською мовою, ключові слова українською, російською та  англійською мовами, вступ, матеріали та методи, результати дослідження та їх обговорення, висновки, перспективи подальших досліджень, cписок літератури.
6. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії) треба надсилати у двох примірниках. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати номер, прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.
7. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) необхідно подавати відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 «Одиниці фізичних величин». Назви фірм, реактивів і препаратів наводити в оригінальній транскрипції.
8. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно зі списком літератури у квадратних дужках.
9. Список літератури подавати в порядку цитування та відповідно до вимог, наведених у Бюлетені ВАКу № 5, 2009 р., зокрема:
– статті:
1. Котвіцька А. А. Наукові підходи щодо моделювання розвитку соціальної політики у сфері лікарського забезпечення населення / А. А. Котвіцька // Запорізький медичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 157–161. (1 автор)
2. Немченко А. С. Дослідження соціальних чинників, що впливають на поширення наркоманії на регіональному рівні / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька // Клінічна фармація. – 2007. – Т. 11, № 4. – С. 30–34. (2 автори)
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61. (3 автори)
4. Пролонгатори ліків на основі полімерних гідрогелів / В. Й. Скорохода, Ю. А. Мельник, Н. Б. Семенюк [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 3. – С. 25–29. (більше 3 авторів)
 – дисертації:
5. Демченко В. О. Організаційно-економічні дослідження зі створення лікарських засобів серцево-судинної дії та розробка технології таблеток ніфедипіну з полімерною оболонкою : дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / Демченко Валерій Олегович. – Запоріжжя, 1997. – 180 с.
автореферати дисертацій:
6. Головкін В. В. Біофармацевтичне обґрунтування складу, технології та дослідження м’яких інтравагінальних лікарських форм з мефенаміну натрієвою сіллю та мебетізолом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.01 / В. В. Головкін. – Львів, 1997. – 18 с.
авторські свідоцтва:
7. А. с. 1458020 СССР, МКИ3 ВО 5 С 9/06. Аппарат для нанесения пленочных покрытий на твердые лекарственные формы в псевдоожиженном слое / И. А. Демчук, Р. А. Беряк, Я. А. Максимович (СССР). – № 3360576/29–08 ; заявл. 01.10.85 ; опубл. 30.03.86, Бюл. № 11.
патенти:
8. Пат. 54177 А Україна. 7 А61К31/00. Стоматологічні плівки антивірусної дії «Віруплен» / Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Коритнюк О. Я., Дзюбан Н. Ф., Петюнін Г. П.  – № 2000131736/09 ; заявл. 31.05.02 ; опубл. 17.02.03, Бюл. № 2.
книги:
9. Бродский В. З. Введение в факторное планирование эксперимента / В. З. Бродский. – М. : Наука, 1976. – 224 с. (1 автор)
10. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. (2 автори)
11. Лапач С. Н. Статистичні методи в медико-біологічних дослідженнях з використанням EKCEL / С. Н. Лапач, А. В. Губенко, П. Н. Бабич. – К. : Моріон, 2001. – 408 с. (3 автори)
 12. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). (4 автори)
13. Психология менеджмента / [П. К. Власов, А. В. Липницкий, И. М. Ялущихина и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – 3-е изд. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. (5 і більше авторів)
матеріали конференцій, з’їздів:
 14. Корнієвська В. Г. Оптимальні терміни заготівлі сировини валеріани / В. Г. Корнієвська, М. С. Фурса, Ю. І. Корнієвський // Науково-технологічний процес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 квіт. 2006 р. ­­­­­­­­­­­­­­­­­– Тернопіль : ТДМУ, 2006. – С. 40.
10. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.
11. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. У першу чергу друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.
12. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.
13. Статті треба надсилати на адресу:   Редакція журналу «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», видавництво ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», майдан  Волі, 1, 46001, Тернопіль, Україна. Тел.: 43-49-56. E-mail: journaltdmy@gmail.com
 

 

Comments