Ініціативна (пошукова) тематика Тернопільського державного медичного університету

п/п

№ держ. реєстрації

Назва НДР

Строки виконання

Підрозділ, що виконує НДР

 

Керівник НДР

Очікувані результати, їх можливий вплив на показники здоров‘я населення

1.

0113U001245

Дослідження клініко-патогенетичних співвідношень при захворюваннях центральної та периферичної нервової системи для розробки нових методів діагностики, лікування та реабілітації.

 

2013-2017 рр.

кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

 

проф. С.І. Шкробот

На підставі комплексного вивчення неврологічних порушень уточнити патогенетичні механізми розвитку і формування ендотеліальної дисфункції, зрушень імунологічного статусу, показників апоптозу, цитокінового статусу, змін мікроциркуляторної ланки судинного русла, остеодефіцитних порушень та удосконалити діагностичну та лікувальну тактику у хворих, які перенесли ішемічний півкульний і лакунарний інсульт, у віддаленому періоді черепно-мозкової травми, у хворих різного віку з неврологічними проявами остеохондрозу на поперековому рівні з метою оптимізації лікування і обґрунтування диференційованих реабілітаційних заходів.

2.

0113U001244

Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування

 

2013-2017 рр.

кафедри внутрішньої медицини №2, внутрішньої медицини № 1, первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини, невідкладної та екстреної медичної  допомоги, пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, терапії та сімейної медицини ННІПО, педіатрії №2, функціональної діагностики  та клінічної патофізіології

 

проф. С.І. Сміян

Будуть вивчені основні пре диктори розвитку коморбідних станів у клініці внутрішніх хвороб та педіатрії, сформовані критерії для формування групи ризику розвитку захворювань, асоційованих з метаболічним синдромом у підлітків, розроблено диференційовані патогенетично обґрунтовані програми корекції виявлених стандартизованих комплексів лікування з урахуванням наявності коморбідної патології.

3.

0113U001614

Оптимізація лікування хворих на патологію щитоподібної залози із використанням хірургічного методу та малоінвазивних методик.

2013-2017 рр.

кафедра загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією

 

проф. І.М. Дейкало

Обґрунтований індивідуальний вибір об’єму оперативних втручань у хворих на ендемічний вузловий зоб з урахуванням морфофункціональних змін паренхіми щитоподібної залози.

4.

0114U001387

Вдосконалення діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах.

2014-2017 рр.

кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами

 

проф. М.А. Андрейчин

Вивчення ефективності і переносності нуклеусу та інших нових противірусних препаратів при лікуванні хворих на токсоплазмоз, розробити практичні рекомендації щодо їх призначення таким пацієнтам

5.

0113U001801

Оптимізація діагностики і профілактики захворювань репродуктивної системи жінок та розробка патогенетично-обґрунтованих методів їх корекції

2013-2016 рр.

кафедра акушерства та гінекології ННІПО

 

проф. А.В. Бойчук

Будуть досліджені гормональні зміни у жінок із захворюваннями репродуктивної системи, визначені основні патогенетичні ланки та діагностичні критерії ендокринних порушень, розроблені адекватні методи їх корекції для покращення ефективності лікування захворювань репродуктивної системи.

6.

0114U000397

Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я.

 

2014-2016

кафедра соціальної медицини, організації та економіки  охорони здоров’я з медичною статистикою

 

проф. О.М. Голяченко

Розробка і обґрунтування математичного моделювання процесів управління охороною здоров’я, впровадження математичних моделей на різних рівнях організації медичної допомоги.

7.

0114U001387

Вдосконалення діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

2014-2016

кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами

 

проф. М.А. Андрейчин

Вивчення ефективності і переносності нуклеусу та інших нових противірусних препаратів при лікуванні хворих на токсоплазмоз, розробити практичні рекомендації щодо їх призначення таким пацієнтам

8.

0114UU000596

Морфологічні особливості адаптаційно-компенсаторних процесів в організмі при резекціях різних об’ємів печінки

2014-2016 рр.

кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії

 

проф. М.С. Гнатюк

Встановити закономірності структурно-функціональних змін в печінці, серці, їх судинах, тонкій та товстій кишках при резекція різних об’ємів печінки

 

9.

0115U001530

Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів

 

2015-2020 рр.

кафедри управління та економіки фармації з курсом технології ліків, клінічної фармації та кафедра фармації ННІПО

 

проф. Т.А. Грошовий

Провести аналіз ринку лікарських засобів, встановити тенденцію його розвитку з метою експертної оцінки найбільш перспективних поєднань на основі рослинної сировини, продуктів тваринного походження та синтетичних сполук. Вивчити ринок існуючих нових допоміжних речовин, які застосовуються як дезінтегранти, корегенти смаку, адсорбенти ефірних олій у технології ородисперсних таблеток.  Розробити методики ідентифікації та кількісного визначення БАР екстрактів з досліджуваної ЛРС та ефірних олій в комплексних ГЛЗ рослинного походження

10.

0115U001531

Встановлення особливостей репаративних процесів опікової рани і морфо функціональних змін внутрішніх органів та клініко-патогенетичне обґрунтування застосування кріоліофілізованих ксенотканин при термічній травмі

2015-2017 рр.

кафедри гістології та ембріології

 

наукові керівники

проф. К.С. Волков,

проф. В.В. Бігуняк

Встановити особливості перебігу морфо функціональних і клінічних змін, особливості регенераторних процесів в опіковій рані та внутрішніх органах при термічній травмі з використанням кріоліфілізованих ксенотканин.

11.

0115U003359

Фармакогностичне дослідження культивованих і дикорослих лікарських рослин

 

2015-2017 рр.

кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою

 

проф. С.М. Марчишин

Провести морфолого-анатомічний, фітохімічний аналіз досліджуваної ЛРС, виділити та вивчити основні групи біологічно активних речовин, розробити МКЯ на нову перспективну лікарську рослинну сировину та технологію одержання субстанцій біологічно активних речовин, провести фармакологічне обґрунтування можливості створення лікарських засобів на основі БАР досліджуваних об’єктів. Розробити науково обґрунтовану стандартизовану процедуру валідації аналітичних методик ідентифікації та кількісних випробувань для визначення активних фармацевтичних інгредієнтів та інших компонентів лікарських засобів і проведення експериментальних досліджень з вивчення валідаційних характеристик розроблених методик

12.

0115U001159

Морфофункціональні зміни в тканинах і залозах органів травного тракту, а також в залозистих органах іншої локалізації при моделюванні патологічних процесів

2015-2017 рр.

кафедра анатомії людини

 

проф. І.Є. Герасимюк

Встановити особливості динаміки структурних змін в паренхімі та кровоносних судинах органів травного тракту і залоз різної локалізації при різних патологічних станах в експерименті.

13.

0116U004146

Вивчення метаболічного гомеостазу організму при захворюваннях органів ротової порожнини у осіб різного віку та оптимізація їх лікування і профілактики

2016-2020 рр.

кафедра дитячої стоматології

 

проф. О.В. Авдєєв

Підвищення ефективності лікування генералізованого пародонтиту за рахунок встановлення границь метаболічних коливань і структурно-функціональних властивостей клітин крові і ротової рідини, асоційованих з групою крові.

14.

0116U004148

Фармакологічні та фармакогенетичні аспекти протекторного впливу імунобіологічних препаратів, ентеросорбентів, речовин природнього та синтетичного походження за різних патологічних станів

2016-2018 рр.

кафедра фармакології з клінічною фармакологією

 

проф. О.М. Олещук

Вивчення особливостей фармакологічної дії ентеросорбентів, імунобіологічних засобів, мелатоніну та речовин рослинного походження в умовах експериментальних мієлодепресії та цукрового діабету

15.

0116U003353

Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу.

2016-2019 рр.

кафедра фармації ННІПО

 

проф. Л.С. Фіра

Дослідження механізмів порушень метаболізму за умов потрапляння в організм токсикантів антропогенного та біогенного походження та встановлення ефективних схем корекції виявлених порушень

16.

0116U003354

Профілактика і лікування післяопераційних ускладнень в плановій та ургентній хірургії.

 

2016-2018 рр.

кафедра хірургії ННІПО

 

проф. І.Я. Дзюбановський

Покращення ефективності планових і ургентних оперативних втручань, шляхом напрацювання діагностичних і лікувальних алгоритмів прогнозування, попередження та лікування післяопераційних ускладнень

17.

 

Прогностичні критерії метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області.

 

2016-2020 рр.

кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією

 

проф. О.Є. Федорців

Удосконалення та оптимізація ранньої діагностики метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області шляхом комплексного клініко-лабораторно-інструментального обстеження. Розробка системи профілактично-корекційних заходів по попередженню і корекції метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією

18.

0116U004031

Компетентісний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі

 

2016-2019 рр.

кафедра філософії та суспільних дисциплін

 

проф. І.М. Мельничук

Мета дослідження репрезентувати зміст, форми, методи, засоби гуманітарної підготовки майбутніх медиків на засадах компетентнісного підходу.

19.

0116U004147

Інтерактивні засоби  формування іншомовної лексичної компетенції у професійно орієнтованому спілкуванні студентів-медиків.

2016-2018 рр.

кафедри іноземних мов,

української мови

 

доц. М.П. Тишковець

Розробка, теоретичне обґрунтування й експериментальне обґрунтування використання інтерактивних засобів навчання для формування іншомовної лексичної компетенції студентів-медиків.

20.

0116U000791

Генетично-молекулярні механізми перебігу та обґрунтування диференційних лікувальних заходів у дітей із мультифакторіальними захворюваннями.

2016-2020 рр.

кафедра педіатрії ННІПО

 

проф. Н.В. Банадига

Підвищення ефективності лікування дітей із мультифакторіальними захворюваннями із врахуванням генетично-молекулярних механізмів виникнення та сформулювати профілактичні заходи.

21.

0116U000792

Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в залежності від соціально-екологічної ситуації

 

2016-2020 рр.

кафедри нормальної фізіології, медичного права

 

проф. С.Н. Вадзюк

Дослідження психофізіологічних механізмів адаптації у школярів і студентів до сучасних навчальних навантажень, шляхи оптимізації навчальної діяльності та можливості профілактики функціональних розладів, що можуть виникнути при цьому

22.

0116U003352

 Особливості сучасних психосоціальних чинників розвитку психотичних та афективних розладів

 

2016-2020 рр.

кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

 

доц. О.П. Венгер

Розробка системи заходів з лікування та профілактики депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів на підставі дослідження клінічних даних, клініко-психологічних особливостей, стану соціального функціонування та якості життя; дослідження продромальних проявів психотичних розладів

23.

 

Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, лікування та профілактики ускладнень у жінок із порушенням репродуктивної функції та при супутній соматичній екстрагенітальній патології.

 

2016-2020 рр.

кафедра акушерства та гінекології

№ 2

 

проф. С.І. Геряк

Підвищити частоту настання вагітності у жінок з порушенням репродуктивної функції та знизити частоту ускладнень при супутній соматичній екстрагенітальній патології шляхом впровадження алгоритмів ранньої діагностики, адекватного лікування і своєчасної профілактики факторів ризику розвитку акушерсько-гінекологічних ускладнень.

24.

0116U003390

Системні та органні порушення за дії надзвичайних факторів на організм, механізми їх розвитку та патогенетична корекція

 

2016-2020 рр.

кафедра патологічної фізіології

 

проф. А.А. Гудима

З’ясувати патогенез та морфофункціональні особливості впливу пошкоджуючи чинників на перебіг патологічних процесів у внутрішніх органах в залежності від статі, віку та функціонального стану організму та на їх основі обґрунтувати нові методи корекції