หน้าแรก


การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก


            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งได้กำหนด

แนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาโดยเน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามภารกิจ ๘ ประการ ดังนี้

         ๑. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

         ๒. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

         ๓. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

         ๔. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

         ๕. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา

         ๖. การประเมินคุณภาพการศึกษา

         ๗. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี

         ๘การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

         การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยเน้นการดำเนินการประเมินตนเอง    พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวคิดการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการป้องกันเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
          

                     ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก


                    โรงเรียนทวีธาภิเศก ได้จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
                  ๑. วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีที่ผ่านมา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
                  ๒. ประชุมเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปี
                  ๓. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                  ๔. จัดทำคำสั่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                  ๕. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อจัดทำรายงานประจำปี
                  ๖. ประชุม ติดตาม และตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ
                  ๗. รวบรวม ข้อมูล ประเมิน วิเคราะห์ สรุปผลมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
                  ๘. นำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นเว็บไซต์
                  ๙. จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
                 ๑๐. ตรวจสอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา
                 ๑๑.ประเมินทบทวนมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา มีผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษาร่วมประเมิน
                 ๑๒. เผยแพร่รายงานประจำปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน

การอัพโหลดข้อมูล
    - ให้เลขานุการแต่ละมาตรฐาน เข้าระบบ ด้วย Email : username@taweethapisek.ac.th 

หน้าเว็บย่อย (1): เอกสารรายงานประจำปี 2559