รายงานประจำปี 2558
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก


            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งได้กำหนด

แนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาโดยเน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามภารกิจ ๘ ประการ ดังนี้

         ๑. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

         ๒. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

         ๓. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

         ๔. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

         ๕. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา

         ๖. การประเมินคุณภาพการศึกษา

         ๗. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี

         ๘. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

         การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยเน้นการดำเนินการประเมินตนเอง    พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวคิดการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการป้องกันเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
          

                     ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก


                    โรงเรียนทวีธาภิเศก ได้จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
                  ๑. วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีที่ผ่านมา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
                  ๒. ประชุมเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปี
                  ๓. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                  ๔. จัดทำคำสั่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                  ๕. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อจัดทำรายงานประจำปี
                  ๖. ประชุม ติดตาม และตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ
                  ๗. รวบรวม ข้อมูล ประเมิน วิเคราะห์ สรุปผลมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
                  ๘. นำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นเว็บไซต์
                  ๙. จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
                 ๑๐. ตรวจสอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา
                 ๑๑.ประเมินทบทวนมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา มีผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษาร่วมประเมิน
                 ๑๒. เผยแพร่รายงานประจำปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน

ปฏิทินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนทวีธาภิเศก  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย. ๕๘

จัดทำคำสั่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘

งานประกันคุณภาพฯ

๑๘  ธ.ค. ๕๘

ประชุมประธานและเลขานุกามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 โรงเรียนทวีธาภิเศก

กลุ่มนโยบายและ
แผนงาน/

งานประกันคุณภาพ

๒๖  ธ.ค. ๕๘

 ประชุมบุคลากรหลักประกันคุณภาพภายในฯ

        ๑.  พัฒนาบุคลากรประกันคุณภาพฯ  เรื่องการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขึ้นเว็บไซต์

        ๒. จัดทำแบบเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๒ มาตรฐาน

งานประกันคุณภาพฯ

ประธานมาตรฐานและเลขานุการ

ม.ค. ก.พ. ๕๙

เก็บข้อมูลมาตรฐานที่เป็นแบบทดสอบ/แบบสอบถาม/  
แบบประเมิน/อื่น ๆ

คณะกรรมการ
มาตรฐานฯ

ก.พ. -  มี.ค. ๕๙

คณะกรรมการฯ ดำเนินการ  รวบรวมข้อมูล

ประเมิน วิเคราะห์ สรุปผล พร้อมจัดทำข้อมูลมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา  

คณะกรรมการ
มาตรฐานฯ

๑-๑๕  มี.ค. ๕๙

นำรายงานสรุปผลข้อมูลมาตรฐาน
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องขึ้นเว็บไซต์

ประธานมาตรฐานฯ
และเลขานุการ

๒๔-๒๕  มี.ค. ๕๙

   ประเมินทบทวนมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
จำนวน  ๑๒  มาตรฐาน
 โดยคณะกรรมการประเมินของโรงเรียนและมีผู้ประเมิน
จากบุคคลภายนอกร่วมประเมิน


คณะกรรมการประเมินทบทวนคุณภาพภายในของ ร.ร.

มี.ค.  ๕๙

จัดทำและตรวจสอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๓๑  มี.ค.  ๕๙

นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานประกันคุณภาพฯ

๑  เม.ย. ๕๙

เผยแพร่เอกสารสู่สาธารณชนและหน่วยงาน

ต้นสังกัด

คณะกรรมการจัดทำ

รายงานการพัฒนาฯ

 SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments