ข้อสอบปลายภาคเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

1. วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์, การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ        เวลาสอบ 09.50-11.10

2. วิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม                                                       เวลาสอบ 11.10-12.30


3. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                  เวลาสอบ 13.50-15.10

4. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม                                                              เวลาสอบ 15.10-16.30
หน้าเว็บย่อย (1): แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ