ĐỒNG PHỤC MÙA ĐÔNG

posted 13 Nov 2013, 17:46 by Leanne Borg   [ updated 23 Apr 2017, 15:46 by Christine Cao ]

Tất cả học sinh sẽ phải mặc đồng phục mùa đông từ Thứ Hai 01 tháng 5.

Comments