Vietnamese Announcements


Ghi Danh Niên học 2018

posted 24 Nov 2013, 18:03 by Christine Cao   [ updated 8 Mar 2018, 22:13 ]

Đơn ghi danh hiện có tại văn phòng 
Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu từ 07/03/2018.

PLAYGROUP 2018

posted 20 Nov 2013, 18:13 by Christine Cao   [ updated 8 Mar 2018, 22:26 ]

Mỗi sáng thứ ba từ 9 -10.30, trường chúng ta có Playgroup dành cho những trẻ em từ 0-5 tuổi.  Các em được nghe cô giáo đọc truyện, tập múa hát, làm thủ công … và chơi với nhau.  Đây cũng là thời gian tốt để quí vị có dịp gặp gỡ nhau, chia xẻ kinh nghiệm.  Nếu muốn tham dự xin đến thư viện ghi tên

Xin thường xuyên đến thăm trường và cùng nhau chúng ta Yêu Thương, Hy Vọng và Học Hỏi


COMPASS

posted 13 Nov 2013, 17:46 by Leanne Borg   [ updated 8 Mar 2018, 22:22 by Christine Cao ]

Nếu phụ huynh có trở ngại đăng nhập vào Compass - Xin liên hệ với văn phòng.

1-3 of 3