Vietnamese Announcements


Ghi Danh Niên học 2017

posted 24 Nov 2013, 18:03 by Christine Cao   [ updated 3 Mar 2016, 02:23 ]

Đơn ghi danh hiện có tại văn phòng 
Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu từ 07/03/2016.

ĐĂNG KÝ GIỜ HẸN VỚI GIÁO VIÊN

posted 20 Nov 2013, 18:13 by Christine Cao   [ updated 14 Jun 2017, 14:38 ]

Phụ huynh theo trang mạng này  www.schoolinterviews.com.au làm hẹn gặp giáo viên.

ĐỒNG PHỤC MÙA ĐÔNG

posted 13 Nov 2013, 17:46 by Leanne Borg   [ updated 23 Apr 2017, 15:46 by Christine Cao ]

Tất cả học sinh sẽ phải mặc đồng phục mùa đông từ Thứ Hai 01 tháng 5.

1-3 of 3