หน้าแรก

การใช้ห้องเรียนออนไลน์

Smileคำชี้แจงในการใช้ห้องเรียนออนไลน์ได้อย่างถูกวิธีSmile


เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ห้องเรียนออนไลน์และบทเรียนออนไลน์ในวิชาต่างๆ ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุด  สำหรับนักเรียนควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. นักเรียนต้อง login บัญชีของ gmail เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานบทเรียน เป็นอันดับแรกสุด

 2. เมื่อเข้ามาสู่หน้าเมนูหลักของแต่ละรายวิชา ควรศึกษาคำชี้แจงหรือวิธีใช้งานของบทเรียนก่อน 

3. ในห้องเรียนแต่ละรายวิชานักเรียนควรปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับดังนี้

3.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

3.2  ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง จนเข้าใจและเกิดทักษะความชำนาญแล้ว

3.3  ทำแบบฝึกหัด (ถ้ามี)

3.4  เมื่อศึกษาบทเรียนและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ
        ของนักเรียน และควรจดบันทึกไว้

3.5 หากทำแบบทดสอบหลังเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 50 % นักเรียนควรกลับไปศึกษาหรือฝึกปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียนที่สอบไม่ผ่าน


“เท่านี้นักเรียนก็สามารถใช้บทเรียนออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ"

 


สร้างด้วย Padlet
Comments