รายวิชาที่ 3

รายวิชา.. รหัส ..
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .. จำนวน.. หน่วยการเรียน .. คาบ/สัปดาห์

    คำอธิบายรายวิชา
 • เพื่อ
 • เพื่อ
 • เพื่อ
    ตัวชี้วัด
 1. ..
 2. ..
 3. ..
    คะแนนทั้งภาคเรียน
 • ระหว่างภาค 70 คะแนน
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
  • ชิ้นงาน
  • สมุด
  • อื่นๆ
 • กลางภาค 10 คะแนน
  • ปรนัย 7 คะแนน
  • อัตนัย 3 คะแนน
 • ปลายภาค 20 คะแนน
  • ปรนัย 14 คะแนน
  • อัตนัย 6 คะแนน
 • รวม 100 คะแนน
    ชิ้นงาน
 1. .
 2. .
 3. .
    ความรู้ประกอบบทเรียน
 1. .
 2. .
 3. .
Comments