ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์/สมาร์ทโฟนของนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา1. แบบประเมินสำหรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

กลุ่ม 1 แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อหลักสูตรและการบริการการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  ปีการศึกษา  2559

      - แบบสอบถามความต้องการความคาดหวัง ม.1-3

 กลุ่ม 2 แบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อหลักสูตรและการบริการการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  ปีการศึกษา  2559

      - แบบสอบถามความต้องการความคาดหวัง ม.4-6

กลุ่มที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อหลักสูตรและการบริการการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ปีการศึกษา  2559
(สำหรับนักเรียนศิษย์เก่า)

      - ความพึงพอใจและความผูกพันสำหรับนักเรียนศิษย์เก่า

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอพักโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา

3. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการสารสนเทศและระบบเครือข่ายของโรงเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

      - แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการสารสนเทศและระบบเครือข่าย(สำหรับครูและบุคลากรโรงเรียน)

      - แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการสารสนเทศและระบบเครือข่าย(สำหรับบุคคลภายนอก)

      - แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการสารสนเทศและระบบเครือข่าย(สำหรับนักเรียน)


***>>แบบสอบถามพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปีภายในสถานศึกษา<<***