การลงนาม MOU กับโรงเรียน Canberra Secondary school, Singapore