การเงิน

เอกสารค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

          - รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

          - รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ

          - รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้น ม.1 English Program

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

          - รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้น ม.4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (นักเรียนเดิม)

          - รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้น ม.4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (นักเรียนใหม่)

          - รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้น ม.4 หลักสูตรปกติ (นักเรียนเดิม)

          - รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้น ม.4 หลักสูตรปกติ (นักเรียนใหม่)

*** ขั้นตอนการชำระเงินค่าใช้จ่ายการอยู่ประจำ ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

*** ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา Teller Payment ธนาคารกรุงไทย

*** ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา Teller Payment ธนาคาร ธกส.

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

*** รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้น ม.2,3,5 และ 6

*** ขั้นตอนการชำระเงินค่าใช้จ่ายการอยู่ประจำ ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้น ม.2,3,5,6

*** ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา Teller Payment ธนาคารกรุงไทย

*** ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา Teller Payment ธนาคาร ธกส.