Onderwijsinspectie: Leerlingen ervaren de school als plezierig

Het resultaat van de onderbouw is ook het schooljaar 2015 zeer hoog: 114 volgens de normberekening van de Onderwijsinspectie. Een score boven de 100 geeft aan dat veel leerlingen een opleiding volgen boven het niveau dat de basisschool adviseerde. Afgelopen schooljaar gold dit voor 39% van de leerlingen (vorig schooljaar 35%).

Hiermee zou de Isaac Beeckman Academie (IBA) net als vorig jaar weer de hoogste score voor een Havo/Vwo school halen (5 op een schaal van 1 t/m 5). Vorig jaar was de school de enige in Zeeland met deze hoogste score.

De uitkomst komt niet helemaal als een verrassing. De Onderwijsinspectie was bij de controle eind vorig schooljaar al positief gestemd over het onderwijs op de IBA. Op alle getoetste onderdelen, van sociale veiligheid tot aan de kwaliteit van de lessen, waren de beoordelingen voldoende tot goed (een 3 of 4 op een schaal van 1 t/m 4).

De belangrijkste bevindingen van de Onderwijsinspectie in het rapport van 23 juli 2013: 

"De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de IBA, afdelingen havo en vwo, op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. (...) Kenmerkend voor het onderwijs op de school is dat leerlingen ingedeeld worden in homogene klassen die naar niveau zijn ingedeeld en dat voor elke niveaugroep afspraken worden gemaakt over het lesprogramma, het werktempo en het aantal opdrachten per week. De voortgang wordt wekelijks bijgehouden. Periodiek stellen de schoolleiding en de leraren vast of leerlingen nog steeds op hun plaats zijn en worden klassen opnieuw ingedeeld."

"De afgelopen drie jaar heeft de schoolleiding nagegaan of leerlingen minimaal het onderwijsniveau bereiken dat de basisschool heeft geadviseerd. De hoofdconclusie is dat de IBA in deze fase van zijn bestaan aanzienlijk meer stijgers dan dalers heeft."

Hoe leerlingen de school ervaren
"De leerlingen ervaren de IBA als een veilige en plezierige school met aandacht voor filosofie en burgerschap."

"De leerlingen voelen prestatiedruk, maar merken ook dat hun inzet tot gevolg heeft dat zij goede leerprestaties hebben. Zij ervaren hun leraren doorgaans als ondersteunend bij hun leerproces. Bij de indeling van leerlingen in klassen en bij het tussentijds herindelen van leerlingen over klassen kijkt de school naar het leervermogen, de inzet en de bereikte prestaties. Op basis van de klasse-indeling wordt bepaald welk werktempo en welke modules de leerlingen aankunnen om tot een zo goed mogelijk leerresultaat te komen. Het effect is dat leerlingen uit boeken voor een hoger leerjaar werken en opstromen als zij goede prestaties leveren, maar ook afstromen als zij een te lage leercurve hebben. Op deze manier maakt de IBA leerlingen bewust van hun mogelijkheden en de gevolgen van hun inzet, waarbij de school regelmatig kijkt of het onderwijs voldoende is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van leerlingen."