Brede SvPO beter dan categoraal Gymnasium of Vwo

Resultaten van leerlingen met Vwo-advies

SvPO categoraal
gymnasium
geslaagd zonder ooit te doubleren % 100 89
cijfer centraal examen (gem.) 7,0 6,9
aantal examenvakken (gem.) 9,4 8,2
dubbel uitstroomprofiel % 100 56
cijfer rekentoets (gem.) 8,5 7,3
cum laude geslaagd % 35 onbekend
Leerlingen die met een Vwo-advies op een SvPO starten, halen betere resultaten dan ze op een categoraal gymnasium school zouden doen. Dat blijkt uit een vergelijking van de resultaten van leerlingen met een Vwo-advies op een SvPO en op een categoraal gymnasium, zoals het Ignatius Gymnasium in Amsterdam.

Dat is opmerkelijk, omdat vaak gedacht wordt dat Vwo-leerlingen het minder goed doen op een gemengde school waar ook Havo wordt gegeven.

Een bijkomend voordeel van een gemengde school is dat de Vwo'ers er ook andere leerlingen ontmoeten. Daardoor bouwen ze bredere sociale vaardigheden op dan Vwo'ers op een categorale school, die alleen contact hebben met andere Vwo'ers en Gymnasiasten.Verantwoording
Resultaten uit het verleden geven natuurlijk geen garantie voor de toekomst, maar ze geven wel vertrouwen. Nieuwe scholen (van het Amsterdamse IJburg College tot het Utrechtse Unic), halen vaak slechte resultaten in de eerste jaren van hun bestaan. Pas na verloop van jaren verbetert dat. Daarvan is bij SvPO in elk geval geen sprake: Meteen de eerste lichting leerlingen deed het al prima.

Berekening
Percentage dat zonder zittenblijven het examen haalt is voor Ignatius berekend uit de doorstroomcijfers 2015 van de Onderwijsinspectie: doorstroompercentage onderbouw maal doorstroompercentage bovenbouw. Het cijfergemiddelde van het centraal examen is het gemiddelde over alle vakken. Het cijfer van SvPO is van 2016, maar dat van Ignatius is nog niet gepubliceerd. Daarom is nu nog het gemiddelde van 2015 getoond. Datzelfde geldt voor het gemiddeld aantal vakken waarin examen gedaan wordt en het percentage leerlingen dat met een dubbel profiel slaagt. Slagen met een dubbel profiel is overigens van belang voor de vervolgstudie: met een dubbel profiel is er veel meer keuze. De resultaten van de rekentoets tenslotte betreffen voor beide scholen het jaar 2015.

In het aantal vakken zijn alleen examenvakken meegerekend waarvan het eindcijfer zelfstandig (en niet via het combinatiecijfer) meetelt in de slagingsregeling.

Als voorbeeld is het Ignatius Gymnasium in Amsterdam genomen omdat dit volgens de onderwijsinspectie een excellente school is.

Is een Gymnasium met 8 vakken niet gewoon een Vwo? 
Het aantal vakken waarin eindexamen wordt gedaan is bij SvPO het hoogst van Nederland. Dat neemt niet weg dat het bij Ignatius opvallend laag is. Het minimum voor Vwo is 8 vakken. Als een categoraal gymnasium daar nauwelijks boven uit komt, komt dat doordat leerlingen massaal Frans en Duits laten vallen. De klassieke talen (Latijn of Grieks) komen dus slechts in de plaats van moderne talen en zijn geen extra. Andere categorale Gymnasia hebben gemiddeld vaak wel meer vakken dan het Ignatius, maar ook zij komen zelden boven de 8,5 uit. Wij vinden dat met het oog op de waarde van een Gymnasium-diploma geen goede ontwikkeling.