Inrichting bovenbouw

In de bovenbouw (na het 3e jaar) zijn er bij zowel Havo als Vwo 2 richtingen: alfa of bèta. Samen met elke leerling bekijken we in de loop van het 3e jaar welke richting het beste bij hem/haar past. Het voordeel van 2 richtingen boven 4 profielen (wat de meeste andere scholen doen), is dat leerlingen veel meer mogelijkheden openhouden voor de keuze van hun vervolgstudie. Voor Havo hebben we de indeling bovendien zo gemaakt dat het makkelijk is om door te stromen naar Vwo. 

 BasisAlfa Bèta Keuze 
Havo
 1. Engels
 2. Nederlands
 3. Frans
 4. Maatschappijleer
 5. Culturele vorming 
 1. Wiskunde A
 2. Filosofie of Tekenen & cultuurgeschiedenis
 3. Geschiedenis
 4. Economie
 5. Aardrijkskunde 
 1. Wiskunde B
 2. Natuurkunde
 3. Scheikunde
 4. Biologie
 5. Natuur leven en techniek 
 1. Spaans
 2. Duits
Vwo
 1. Engels
 2. Nederlands
 3. Frans
 4. Aardrijkskunde
 5. Culturele vorming
 6. Maatschappijleer
 7. Algemene Natuurwetenschap 
 1. Wiskunde A
 2. Filosofie
 3. Geschiedenis
 4. Economie
 5. Tekenen & cultuurgeschiedenis 
 1. Wiskunde B
 2. Natuurkunde
 3. Scheikunde
 4. Biologie
 5. Natuur leven en techniek 
 1. Latijn en Klassieke culturele vorming
 2. Spaans
 3. Duits 

Studies

De Alfa richting geeft leerlingen toegang tot alle studies van de profielen Cultuur, Economie en Maatschappij. De Bèta richting geeft toegang tot alle studies van de profielen Natuur, Techniek en Gezondheid. Welke studies het precies zijn, hangt er van af of je Havo of Vwo doet. Er zijn echter zó veel mogelijke studies mogelijk, dat het makkelijker is om te beslissen wat je niet wilt. 

Met Havo Alfa kun je natuurlijk doorstromen naar Vwo Alfa. Daarnaast zijn er honderden Hoger Beroepsopleidingen die je kunt doen, van Economie, Accountancy, Informatica, Toneel, tot aan Rechten. 
Je kunt echter niet Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Luchtvaartkunde, Bouwkunde, Verloskunde (maar wel Verpleegkunde), Milieukunde, Bosbouw of Industrieel ontwerp gaan doen.

Met Havo Bèta kun je meer studies doen dan met Havo Alfa (en natuurlijk kun je ook door naar Vwo Bèta). Simpel gezegd kun je alle studies doen, met uitzondering van studies die met Economie te maken hebben. Denk aan Accountancy, Algemene Economie en Bedrijfskunde.

Met Vwo Alfa kun je vrijwel alle universitaire en Hoger Beroepsopleidingen doen, behalve studies Natuurkunde, Informatica, Techniek en Gezondheidszorg. Wel kun je studies doen voor het management van die vakgebieden. 

Vwo Bèta tenslotte hebben we zo samengesteld dat je voorlopig nog niet hoeft te kiezen: het geeft je toegang tot álle studies.

Gespreide examens

We laten de eindexamens niet allemaal op het laatste jaar aankomen. Voor verschillende vakken doen leerlingen al eerder examen. Het grote voordeel is uiteraard dat ze zich dan in hun laatste schooljaar volledig kunnen concentreren op hun resterende vakken.
 • Alle leerlingen doen in het 3e jaar al eindexamen in het vak Maatschappijleer, als onderdeel van Filosofie. Leerlingen schrijven daarvoor ter afsluiting een paper.
 • Vwo leerlingen doen bovendien eindexamen in het vak Algemene Natuurwetenschap, ook als onderdeel van Filosofie. Ook hiervoor schrijven zij ter afsluiting een paper.
 • Culturele vorming is geïntegreerd in de Amsterdamweek en in de in totaal 6 tot 8 taalreizen. Leerlingen doen daarbinnen een aantal opdrachten en projecten in het kader van hun culturele vorming.
 • Het examen voor Natuur, leven en techniek wordt gespreid afgenomen in de jaren van de bovenbouw. De cijfers voor elk van de projecten die leerlingen met dit vak doen, tellen mee voor het eindexamen.
 • Wie Spaans volgt, sluit dit vak in het 4e jaar af met een schoolexamen.
 • De Vwo leerlingen tenslotte kunnen in het 5e jaar al een examen doen voor Engels, Frans, Latijn en Nederlands. Ze hebben op dat moment alle stof behandeld.
Voorbeeld. In het eindexamenjaar hoeft een Vwo-bèta leerling bijvoorbeeld nog maar in 5 vakken eindexamen te doen. Nederlands, Frans en Engels, Maatschappijleer, Algemene Natuurwetenschap Culturele vorming én Natuur leven en techniek heeft hij namelijk al afgerond.

Wiskunde A en B

Leerlingen van de Alfa en van de Bèta richting krijgen beide een aparte, op hen toegeschreven variant van Wiskunde: Wiskunde A en Wiskunde B. 

Er bestaat overigens ook nog een zeer eenvoudige vorm van Wiskunde, de C variant. Dat klinkt misschien aantrekkelijk voor leerlingen die moeite hebben met Wiskunde, maar deze variant sluit veel vervolgstudies uit. Bovendien moeten leerlingen bij hun eindexamen tegenwoordig een rekentoets maken. Halen ze die niet, dan zakken ze voor hun gehele eindexamen. Wij vinden dat risico met Wiskunde C vrij groot. Bovendien moeten we onze leerlingen op een hoger niveau van Wiskunde kunnen brengen omdat we er veel lestijd voor hebben gereserveerd. Voor de Bèta leerlingen is er 25% meer tijd beschikbaar dan landelijk gemiddeld, voor de Alfa leerlingen zelfs 35%. 

Sommige leerlingen zullen die extra lestijd niet nodig hebben. Voor hen biedt de docent verdieping. In het geval van de Bèta leerlingen bijvoorbeeld met onderdelen van Wiskunde D (een uitbreiding voor exacte studies).

Wiskunde is bij ons ook voor Havo leerlingen een vast onderdeel. Zoals u wellicht hebt gevolgd in het nieuws zal de minister dat binnenkort ook landelijk verplicht stellen.

Natuur, leven en techniek

Bèta leerlingen krijgen naast gebruikelijke vakken als natuur- en scheikunde, ook het onderzoeksvak ´Natuur, leven en techniek´. Met dit vak krijgen ze een reeks toepassingen van de bèta vakken en komen deze vakken helemaal tot leven. Dat kan zijn met eigen onderzoek of met onderwerpen die over de verschillende vakken uitstijgen. Het aantal toepassingen (‘modulen’) waaruit gekozen kan worden is zeer groot, de keuze zal door de verantwoordelijke docenten gemaakt worden. De onderstaande 2 voorbeelden zijn dan ook alleen ter illustratie, het zijn geen definitieve keuzen.
 1. Levensloop van sterren. Wat weten we over het leven van sterren en hoe we dat weten: hoe sterren ontstaan uit enorme samentrekkende gaswolken, waar ze de energie vandaan halen om zo lang en zo fel te stralen, wat er gebeurt als die energiebron opraakt. En hoe zit het met spectaculaire verschijnselen als supernova’s en zwarte gaten?
 2. Forensisch onderzoek. Bij een onderzoek naar een misdrijf moeten allerlei disciplines aangesproken worden: natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde slaan hun handen inéén om samen tot een eindresultaat te komen: het oplossen van een moordzaak.
Natuur, leven en techniek wordt verzorgd door de docenten Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Biologie en Filosofie (logica, wetenschapsleer).

Het vak wordt op andere scholen soms aangeboden onder de naam ´technasium´. Dat doen wij niet, omdat we niet gebonden willen zijn aan de ‘stichting technasium’. Wij houden het dus gewoon op: ´bèta´. Meer informatie over dit vak: http://betavak-nlt.nl/

Frans

Als wettelijk verplichte 2e moderne vreemde taal hebben we Frans in het basisprogramma Vwo opgenomen. Frans helpt (ook later nog) goed bij het leren van andere talen en is daarmee goed voor de taalontwikkeling. Bovendien hebben we er in de onderbouw al veel aandacht aan besteed met onze leerlingen. Zozeer zelfs dat ze al in hun 5e jaar klaar zijn voor het eindexamen.

Bij Havo geldt niet de (wettelijke) verplichting van een 2e moderne vreemde taal. Toch nemen we ook hier Frans in het basisprogramma op. Ten eerste omdat het vakkenpakket daardoor extra breed wordt en we weer minder vervolgstudies uitsluiten. Ten tweede omdat Havo leerlingen die na hun eindexamen nog Vwo willen doen, alsnog een 2e taal nodig hebben.

Duits

In de bovenbouw kunnen leerlingen bij de Wereldschool eindexamen doen in Duits. Dat kan alleen bij een goed resultaat in de onderbouw en als het docententeam de verwachting heeft dat de leerling in staat is om dit vak met goed gevolg af te ronden.

Spaans

Naast Duits zullen we op vergelijkbare wijze ook Spaans aanbieden. Leerlingen van klas 2 en hoger kunnen dit vak vanaf schooljaar 2012/13 volgen. Spaans kan in de plaats van of naast Duits gevolgd worden.

Naast de voordelen die het beheersen van Spaans heeft, is het ook interessant omdat het kan meetellen voor het eindexamen.

Havo+ als opstap voor Vwo

We bieden Havo-leerlingen de gelegenheid om voor de vakken Engels, Nederlands en Frans in de bovenbouw door te werken naar een Vwo niveau. Leerlingen die dit willen en kunnen, mogen dan na het examen Havo een eindexamen Vwo doen voor deze vakken. Daarna hoeven ze nog maar in 5 vakken eindexamen af te leggen voor een Vwo diploma. Dat maakt het tot een aantrekkelijke alternatieve route voor leerlingen die toch een universitaire studie willen doen (waarvoor Vwo nodig is).
Comments