ประกันอุบัติเหตุ

สถาบันได้ให้นักศึกษาทุกคนทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ชำระเบี้ยประกันคนละ 200 บาทต่อปี ในวันลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น โดยจะได้รับความคุ้มครองดังนี้

1. เสียชีวิต/อวัยวะ สายตา จำนวนเงินเอาประกัน 30,000 บาท
2. ทุพพลภาพถาวร จำนวนเงินเอาประกัน 30,000 บาท
3. ค่ารักษาพยาบาล  4,000 บาท
4.  ฆาตรกรรม ลอบทำร้าย จำนวนเงินเอาประกัน 30,000 บาท


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสินไหมทดแทนจาก AIA