Straipsniai1

DĖL AUKŠČIAUSIO RŪPESTINGUMO STANDARTO, KOMPLIKACIJŲ IR MEDICINOS KLAIDŲ GYDYTOJO CHIRURGO PRAKTIKOJE

Dalius Ramancionis paskelbė 2020-03-12 06:32   [ atnaujinta 2020-03-12 06:47 ]

2020 m. kovo 10 d.
Kaunas

Gerbiamieji,
Kauno krašto chirurgų draugija, Klaipėdos krašto chirurgų draugija, Šiaulių krašto chirurgų draugija, Lietuvos kraujagyslių chirurgijos draugija bei Lietuvos chirurginės onkologijos draugija (toliau kartu – Draugijos),
    stebėdamos karštas ir įtemptas pastarųjų kelių mėnesių diskusijas dėl intervencinės medicinos profilio gydytojų atsakomybės (tiek teisinės, tiek etinės, tiek moralinės) už jų teikiamą sveikatos priežiūrą, atliekamas operacijas, valdomas ir nevaldomas pacientų būklių komplikacijas;
    apgailestaudamos, jog šiuolaikinėje visuomenėje trūksta aiškaus ir nuoseklaus komplikacijų ir medicinos klaidų, kaip gana panašių pasekmių, tačiau pagal savo kilmę ir esmę principingai skirtingų reiškinių, suvokimo, supratimo ir atskyrimo;
    suprasdamos savo narių ir kitų Lietuvos gydytojų chirurgų, o taip pat kitų kolegų gydytojų, dirbančių intervencinės medicinos srityje, nerimą dėl besiformuojančio neigiamo požiūrio į gydytoju chirurgus;
    turėdamos pakankamai kompetencijos, žinių, patirties ir sukaupusi geros medicinos praktikos pavydžių;
    jausdamos profesinę atsakomybę ir būtinumą išsakyti savo poziciją,

šiuo kreipiasi į Jus:
(i) norėdamos priminti apie svarbiausius ir reikšmingus sveikatos priežiūros aspektus, kai pacientui yra teikiamos intervencinės sveikatos priežiūros paslaugos;
(ii) prašydamos Jūsų atsakingai įsigilinti į Draugijų pateiktą poziciją;
(iii) prašydamos prisidėti prie Draugijų pozicijos nuoseklaus ir atsakingo taikymo ir diegimo Lietuvos medicinos srityje.
Draugijos maloniai primena, kad Lietuvos Respublikos Seimas, būdamas Lietuvos piliečių ir visos valstybės įstatyminiu atstovu, prieš daugiau negu 25 metus (1994 m. liepos 19 d.) pripažino, kad sveikata – tai didžiausia visuomenės socialinė ir ekonominė vertybė, ligų ir fizinių defektų nebuvimas, fizinė, dvasinė bei socialinė žmonių gerovė, prieinama, priimtina ir tinkama sveikatos priežiūra bei daugelis kitų svarbių ir reikšmingų socialinių, ekonominių bei kitų faktorių.

Saugodamas didžiausią visuomenės socialinę ir ekonominę vertybę, įstatymų leidėjas tiek Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, tiek Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, tiek Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, tiek kituose teisės aktuose įtvirtino eilę reikalavimų sveikatos priežiūros saugai, kokybei bei prieinamumui. Vienas iš šių reikalavimų pastaruoju metu ypač garsiai aptariamas – atsakomybė už kilusią žalą. Draugijos atkreipia Jūsų dėmesį, kad šis terminas yra sąmoningai vartojamas, nes pacientui kilusi žala ir pacientui sukelta žala nėra tos pačios arba net giminingos sąvokos, kadangi jų ištakos ir priežastys yra skirtingos. Tad maloniai prašome atkreipti dėmesį į šių sąvokų vartojimo kontekstą.

Pirmiausia, būtina prisiminti, kad Lietuvos sveikatos sistema nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo teisiškai sukurta ir sukonstruota taip, jog sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas yra ne gydytojas, kaip bandoma akcentuoti pastaruoju metu, o gydymo įstaiga (juridinis asmuo), kurioje turi būti įdarbintas sveikatos priežiūros specialistas. Draugijų nuomone, aptariamu atveju tai esminis, principinis, kertinis skirtumas, kai kalbama apie teisinę atsakomybę už pacientui sukeltą žalą.

Sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybė už joje dirbančių gydytojų kaltais veiksmais teikiant sveikatos priežiūros paslaugas padarytą žalą pacientams yra deliktinė civilinė atsakomybė (CK 6.283, 284 straipsniai), o ne baudžiamoji atsakomybė. Deliktinės civilinės atsakomybės institutas yra grindžiamas visuotine pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais ar neveikimu nepadarytų žalos kitam asmeniui (CK 6.263 straipsnis). Asmeniui, kuris šią pareigą pažeidžia arba kuris pagal įstatymą yra atsakingas už žalą padariusio asmens veiksmus (netiesioginė civilinė atsakomybė), kyla prievolė atlyginti padarytą žalą. Atsakomybė atsiranda tada, kai nustatytos visos jos sąlygos: (a) neteisėti veiksmai, (b) žala, (c) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, (d) žalą padariusio asmens kaltė (CK 6.246, 6.247, 6.248, 6.249 straipsniai). Aptariamu atveju pacientas (jo atstovas) arba šeimos narys, turintis teisę ginti pažeistą interesą, reiškia ieškinį dėl sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų kaltais veiksmais teikiant sveikatos priežiūros paslaugas padarytos žalos atlyginimo. Ši praktika yra susiformavusi ir nusistovėjusi daugiau negu 25 metus Lietuvoje, aiškiai pagrįsta, motyvuota ir išplėtota tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, tiek institucinėje praktikoje. 

Antra, teisinė atsakomybė sveikatos priežiūros įstaigai (nes būtent ji yra paslaugos teikėjas) kiltų tik tuomet, jeigu neteisėti veiksmai, žalos faktas ir dydis bei priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir padarytos žalos (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai) būtų įrodyti. Vadinasi teisinės atsakomybės atsiradimas medicinoje nėra savaiminis dalykas. Nei dėl to, jog pacientas ar jo artimieji nepatenkinti sveikatos priežiūros kokybę, nei dėl kilusių neigiamų pasekmių, nei dėl kitų galimybių sąlygų ir aplinkybių. Draugijos maloniai primena, kad Lietuva yra teisinė valstybė, kurios pamatinis teisės aktas – Konstitucija – sako, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka. Tik turint pakankamai pagrįstų ir neginčijamų įrodymų, galima kalbėti apie atsakomybę. 

Trečia, pasisakydamas dėl žalos, kylančios iš asmens sveikatos priežiūros santykių, atlyginimo, kasacinis teismas yra nurodęs, kad gydytojo profesijos, jo teikiamų paslaugų ir šios veiklos metu susiklostančių santykių specifiką lemia gydytojo profesijos ypatumai, dėl kurių gydytojo atsakomybė pripažįstama viena iš profesinės atsakomybės rūšių. Ši atsakomybė yra specifinė neteisėtų veiksmų ir kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygų, aspektais. Gydytojo profesinės atsakomybės pobūdis yra nulemtas sveikatos priežiūros, kaip visuomenės veiklos srities, reikšmingumo ir su tuo susijusios būtinybės garantuoti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą visuomenei. Gydytojas, kaip profesionalas, turi specialių žinių, t. y. žmogui gyvybiškai svarbiais klausimais žino ir gali daugiau negu kiti, be to, jis turi pripažintą teisę specialias žinias taikyti ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; specialisto turima kvalifikacija sukuria teikiamų paslaugų kokybės prezumpciją, žmogus, pasikliovęs specialistu, turi jaustis saugus, todėl atitinkamos profesijos asmeniui yra taikomi griežtesni atidumo, atsargumo bei rūpestingumo reikalavimai. Tai yra esminis profesionalo atsakomybės bruožas. Teisėjų kolegija pažymi, kad, vertinant gydytojo veiksmus ir sprendžiant jo kaltės klausimą, turi būti taikomas gydytojo veiksmų standartas, t. y. jo veiksmai vertinami ne pagal protingo ir atidaus žmogaus, bet pagal protingo ir atidaus profesionalo elgesio standartą. 

Lietuvos teismų praktikoje yra aiškiai nustatyta, kad: 

(i) pagrindinė gydytojo pareiga – teikti kvalifikuotą ir rūpestingą medicinos pagalbą. Taigi sprendžiant dėl gydytojų kaltės, būtina atsakyti į klausimą, ar tikrai medicininės paslaugos buvo teikiamos dedant maksimalias atidumo, rūpestingumo, dėmesingumo, atsargumo pastangas. Pacientą ir gydytoją siejančios prievolės turinį sudaro ne pareiga garantuoti tam tikrą konkretų rezultatą, bet pareiga užtikrinti, kad ši prievolė būtų vykdoma dedant maksimalias pastangas, t. y. užtikrinant maksimalų atidumo, rūpestingumo, atsargumo ir kvalifikuotumo laipsnį. Gydytojo kaip profesionalo veiksmų neteisėtumas gali reikštis nepakankamai atidžiu, nepakankamai rūpestingu profesinių pareigų atlikimu. Dėl to teismai tokiose bylose privalo ne tik aiškintis, ar gydytojas parinko tinkamus gydymo metodus, medikamentus, bet ir ar jis tinkamus gydymo metodus taikė rūpestingai, atidžiai ir atsargiai4. Pabrėžtina, kad teismas, spręsdamas sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybės už paciento sveikatai padarytą žalą klausimą, gydytojų veiksmus turi vertinti ne jų rezultato, o proceso aspektu, t. y. ar konkrečioje situacijoje medicinos paslaugos buvo teikiamos dedant maksimalias pastangas, imantis visų galimų ir reikalingų priemonių ir jas naudojant atidžiai, rūpestingai ir kvalifikuotai5; 

(ii) maksimalių pastangų principas vertinant gydytojo veiksmų atitiktį protingo ir atidaus profesionalo elgesio standartui, nereiškia, jog gydytojas turi atlikti visus įmanomus tyrimus ir taikyti visus įmanomus gydymo metodus. Turi būti įvertinta, ar jis veikė kaip sąžiningas, atidus, atsargus, rūpestingas, kvalifikuotas savo srities specialistas, vadovaudamasis medicinos ir kitų mokslų žiniomis, gydytojų profesinės etikos ir pripažintos praktikos taisyklėmis, teisės aktų, reglamentuojančių medicininių paslaugų teikimą, nuostatomis; 

(iii) be formaliųjų teisinių, gydytojo profesinė atsakomybė turi ir objektyviąsias ribas, kurias nubrėžia objektyvūs žmogaus organizme vykstantys biologiniai procesai bei medicinos mokslo ir praktikos raidos lygis ir jų galimybių ribos. Medicina, kaip ir visas visuomenės pažinimo procesas, plėtojasi ir tobulėja, tačiau neišvengiamai tenka susitaikyti su realybės faktu, kad gydytojas gali apsaugoti ne nuo visų ligų, ir ne visos ligos gali būti išgydytos, gydydamas pacientą, gydytojas negali padaryti daugiau nei leidžia medicinos galimybės ir ligonio būklė. Civilinėje atsakomybėje galioja principas impossibilium nulla obligatio est (lot. – iš nieko negalima reikalauti to, kas neįmanoma), todėl sprendžiant dėl gydytojų atsakomybės už netinkamą gydymą reikšminga aplinkybė yra ir tai, kokias objektyvias galimybes medicinos mokslo ir praktikos lygis suteikia gydytojui. Jeigu gydytojas savo darbą atliko rūpestingai, atidžiai ir taip, kaip yra tikimasi iš kvalifikuoto gydytojo, bet žalos vis dėlto atsirado, nuo atsakomybės gydytojas turi būti atleidžiamas ir žala laikoma atsitiktine.

Ketvirta, šiuolaikinė visuomenė, gyvenanti vis kokybiškesnį, tačiau ypatingai aukštos įtampos ir streso gyvenimą, „įsigyja“ vis kitokių, individualizuotų susirgimų derinių, kurių diagnostikai ir gydymui reikalingas toks pats individualus ir iš esmės vardinis priėjimas. Visos šios aplinkybės paverčia kasdienį gydytojų, o ypatingai intervencinės srities gydytojų – chirurgų – darbą nuolatiniu iššūkiu, kadangi negali nei nuspėti, nei numanyti, kaip seksis vienos ar kito paciento gydymas, kaip klostysis operacijos eiga bei koks bus pooperacinis laikotarpis, kadangi nepriklausomai nuo visos gerosios medicinos praktikos, standartizuotų protokolų ir gairių, metodikų ir standartų, nemaža dalis gydymo sėkmės ir efektyvumo priklauso nuo paties paciento, jo atsakingumo ir sąmoningumo visą jo gyvenimą (paveldimumas, genetiniai polinkiai, įpročiai, bendroji sveikatos būklė, gyvenimo būdas ir sąlygos, persirgtos ligos, organizmo imuninės sistemos ypatumai, mityba, drausmė, atsakomybė už savo sveikatą ir gerą savijautą ir pan.).

Penkta, šių dienų tendencijos visuomenėje - smerkti gydymo komplikacijas (ne medicinines klaidas ar neatsargumą, o būtent komplikacijas), žeminti gydytojus viešoje erdvėje, kaltinti gydytojus viešai nesant įsiteisėjusio teismo sprendimo – neramina dėl Lietuvos pacientams formuojamo neigiamo ir net priešiško požiūrio į sveikatos priežiūrą ir gydytojus. Draugijos mano, kad tai gali vykti ir vyksta dėl kelių priežasčių:

(i) plačioji visuomenė ir, preziumuojama, atsakingi teisėsaugos pareigūnai bei spaudos atstovai, stokoja bendro supratimo ir žinių, kas yra komplikacija arba kitais žodžiais tariant nepageidaujamas reiškinys / nepageidaujama reakcija;

(ii) nėra suprantama, kas yra medicininė klaida, kada ir kokiomis aplinkybėmis ji gali pasireikšti, kas yra ją yra atsakingas ir kokia tvarka turi būti ginamos paciento teisės, esant medicininei klaidai (šiuo metu egzistuoja bent 3 skirtingi teisiniai keliai, kaip tai galėtų būti daroma);

(iii) nėra atskiriamos ir nuolat painiojamos dvi iš esmės skirtingos (nėra aišku – painiojamos sąmoningai ar ne) sąvokos - pacientui kilusi žala ir pacientui sukelta žala.

Apibendrindamos šiame pareiškime išdėstytą, Draugijos:
1. atkreipia visų pareiškimo gavėjų dėmesį, kad intervencinės medicinos srityje:
1.1. komplikacija suprantama kaip nenumatytas, nepageidaujamas įvykis, atsiradęs taikant tinkamą gydymą (pvz., siūlės nesandarumas, kraujavimas, infekcija, operacijos metu atsirandantis šalia esančio organo pažeidimas, jeigu tas organas su operuojamu organu yra susijęs glaudžiais anatominiais ryšiais ir/arba yra toje pačioje anatominėje srityje). Gydytojas turi pareiga laiku nustatyti komplikaciją ir imtis būtinų veiksmų, taip sumažindamas komplikacijos neigiamas pasekmes pacientų sveikatai;
1.2. medicinine klaida reikėtų pripažinti tokius atvejus, kai:
1.2.1. ženkliai sutrikdoma paciento sveikata dėl neteisingai nustatytos diagnozės;
1.2.2. paliekami chirurginiai instrumentai paciento kūne;
1.2.3. operacijos metu pažeidžiami kitose (lyginant su operuojamu organu) anatominėse srityse esantys organai ir toks veiksmas yra lydimas ženklaus sveikatos sutrikdymo ar net mirties.
1.3. medicininių klaidų atvejais turi būti keliamas klausimas dėl sveikatos priežiūros įstaigos kaip paslaugos teikėjo civilinės atsakomybės ir žalos atlyginimo civiline tvarka, o ne traukiamas baudžiamojon atsakomybėn sveikatos priežiūros specialistas, kuris atliko operaciją;
2. prašo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM:
2.1. sudaryti darbo grupę chirurginės intervencijos komplikacijoms ir medicinos klaidoms apibrėžti. Šios darbo grupės užduotis būtų išanalizuoti gerą kitų ES valstybių narių, JAV ir kitų pasaulio šalių praktiką šioje srityje ir parengti atitinkamą dokumentą (rekomendacijas, gaires ar metodika), kurį vėliau patvirtintų ministerija. Šią darbo grupę turėtų sudaryti tiek ministerijos kompetentingi specialistai, tiek intervencinių sričių gydytojai specialistai, medicinos teisės ekspertai bei teisėsaugos institucijų atstovai;
2.2. imtis aktyvaus vaidmens, stiprinant sveikatos priežiūros sistemos ir gydytojų įvaizdį visuomenės akyse.
3. prašo Lietuvos Respublikos teismų, kaip aukščiausios teisinės galios institucijų, vykdančių teisingumą Lietuvoje, atkreipti dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą ir aprobuotą praktiką medicinos bylose ir laikytis jos, sprendžiant šiuo metu nagrinėjamas gydytojų chirurgų bylas.
4. prašo Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūros ir Kauno apygardos prokuratūros išlaikyti dalykiškumą gydytojų atžvilgiu ir susilaikyti nuo viešų komentarų ir pasisakymų apie gydytojų atsakomybę nagrinėjamuose procesuose, kadangi šie komentarai ir pasisakymai kiršina visuomenę ir formuoja neigiamą pacientų požiūrį.
5. prašo žiniasklaidos atstovų vengti neobjektyvios, kliniškai nepagrįstos ir netikslios informacijos skleidimo, kadangi pastaroji sukelia sumaištį visuomenėje, provokuoja konfliktines situacijas sveikatos sektoriuje, aštrina gydytojų ir pacientų santykius.

Draugijos tikisi, kad šiame pareiškime pateikta informacija Jums bus aktuali ir naudinga. Viliamės, kad Draugijų susirūpinimas bus suprastas, o jų prašymai, siūlymai bei rekomendacijos bus išgirstos ir į jas bus deramai atsižvelgta.

Esame pasiruošę dalykiškam bendravimui ir bendradarbiavimui. Esant klausimų, maloniai prašome kreiptis į bet kurią šį kreipimąsi pasirašiusią draugiją.

Kauno krašto chirurgų draugijos vardu
Pirmininkas medicinos mokslų daktaras, docentas Linas Venclauskas

Klaipėdos krašto chirurgų draugijos vardu
Pirmininkas medicinos mokslų daktaras, docentas Paulius Žeromskas

Šiaulių krašto chirurgų draugijos vardu
Pirmininkas gydytojas Mindaugas Šatkauskas

Lietuvos kraujagyslių chirurgijos draugijos vardu
Pirmininkas medicinos mokslų daktaras, profesorius Linas Velička

Chirurginės onkologijos draugijos vardu
Pirmininkas medicinos mokslų daktaras, profesorius Žilvinas Dambrauskas

Gimdos balioninė tamponada efektyvi, stabdant pogimdyvinį kraujavimą.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2020-01-13 01:50

Kaip rašoma žurnale American Journal of Obstetrics & Gynecology (2020-01-06), nebrangi gimdos balioninė tamponada pakankamai sėkmingai gali būti naudojama pogimdyviniai hemoragijai stabdyti, kuomet mažai efektyvūs uterotonikai.
https://www.google.lt/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmdedge-files-live.s3.us-east-2.amazonaws.com%2Ffiles%2Fs3fs-public%2FImage%2FSeptember-2017%2F2307OBG_Editorial-fig2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mdedge.com%2Fobgyn%2Farticle%2F64376%2Fobstetrics%2Fhave-you-made-best-use-bakri-balloon-pph%2Fpage%2F0%2F1&tbnid=aMBqy1ishITfIM&vet=12ahUKEwjnvaDgpYDnAhUiz6YKHUPRBAAQMygmegQIARBP..i&docid=QlILw5f-WhOFfM&w=500&h=392&q=Uterine%20Balloon%20Tamponade&ved=2ahUKEwjnvaDgpYDnAhUiz6YKHUPRBAAQMygmegQIARBP
Massachusetts General Hospital (Bostonas, JAV) mokslininkai vadovaujami Sebastian Suarez, M.D., atliko sisteminę literatūros analizę, kur buvo tiriamas gimdos balioninės tamponados (GBT) saugumas ir efektyvumas pogimdyvinio kraujavimo stabdyme.

Išanalizavus 91 tyrimo (4729 tiriamos moterys) rezultatus, mokslininkai nustatė, kad GBT sėkmės dažnis siekė 85,9 procentus (95 procentų pasikliautinasis intervalas - nuo 83.9 iki 87.9). Didžiausias efektyvumas stebėtas gimdos atonijos ir placenta previa atvejais (87,1 proc.). Mažiausias efektyvumas - placenta accreta atveju (66,7 proc.). Efektyvumas mažesnis Cezario pjūvio operacijos metu (81,7 proc.) versus vaginalinis gimdymas (87 proc.). Bendras komplikacijų dažnis po GBT panaudojimo buvo žemas ir siekė iki 6,5 proc.

Santrauka/StraipsnisDema Medikas

Liežuvio riebalų redukcija pagerina miego apnėjos simptomus.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2020-01-13 01:13   [ atnaujinta 2020-01-13 01:17 ]

Kaip rašoma žurnale American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (2020-01-10), sergantiems miego apnėja nutukusiems asmenims sumažinus liežuvio riebalų kiekį, pagerėja apnėjos-hipopnėjos indeksas (AHI).

https://www.google.lt/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fz12MEPiG4cg%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dz12MEPiG4cg&tbnid=6U7Ztdu4Fob8xM&vet=12ahUKEwjFj5i3noDnAhVPVZoKHfIZBcwQMygeegQIARA6..i&docid=Yd4R5dheAZqo_M&w=1280&h=720&q=sleep%20apnea&ved=2ahUKEwjFj5i3noDnAhVPVZoKHfIZBcwQMygeegQIARA6
Albert Einstein medicinos koledžo (Niujorkas, JAV) mokslininkai, vadovaujami Stephen H. Wang, tyrė kaip svorio kritimas keičia viršutinių kvėpavimo takų anatomiją. Tyrime dalyvavo 67 asmenys. Tyrimo dalyviams buvo atliktas kvėpavimo takų ir pilvo magnetinio rezonanso tyrimas prieš ir po svorį mažinančios intervencijos (intensyvi gyvenimo būdo modifikacija ar bariatrinė chirurgija).

Mokslininkai nustatė ryškią asociaciją tarp svorio kritimo ir liežuvio riebalų redukcijos, o taip pat tarp liežuvio riebalų bei AHI redukcijos. 

Vienas autorius nurodė sąsajas su farmacijos industrija.

Santrauka/StraipsnisDema Medikas

Šviežio kraujo transfuzija vaikams nėra geresnė nei įprastinė eritrocitų masės transfuzija.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2019-12-11 06:14

Nepriklausomai, ar perpilsime vaikams šviežią kraują, ar eritrocitų masę, daugybinių organų disfunkcijos sindromo išsivystymo rizika išlieka ta pati, rašoma žurnale Journal of the American Medical Association (2019-12-10).

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.muhealth.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2019-06%2FGettyImages-1125876918.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.muhealth.org%2Four-stories%2Freducing-unnecessary-blood-transfusions-clinical-decision-support&docid=L2W6GZ7gkDeaqM&tbnid=hBp0bQL-WGqr4M%3A&vet=10ahUKEwjh55fE463mAhUD2aYKHSD8BpUQMwh-KAUwBQ..i&w=1040&h=615&bih=613&biw=1420&q=blood%20transfusion&ved=0ahUKEwjh55fE463mAhUD2aYKHSD8BpUQMwh-KAUwBQ&iact=mrc&uact=8
Vašingtono (JAV) universiteto medicinos mokyklos mokslininkai, vadovaujami 
Philip C. Spinella, M.D., atrinko pediatrinius pacientus nuo 3 iki 16 metų amžiaus, kuriems buvo perpiltas šviežias kraujas (768 pacientai) ar standartinė eritrocitų masė (770 pacientų); atitinkamai, į studiją įtraukti 728 ir 733 pacientai.

Mokslininkai nenustatė ženklaus skirtumo, kas labiau įtakoja daugybinių organų disfunkcijos sindromo išsivystymo riziką, šviežias kraujas ar eritrocitų masė (20,2 palyginti su 18,2 procento; nekoreguotas absoliutus rizikos skirtumas, 2,0 procento; 95 procentų pasikliautinasis intervalas, nuo –2,0 iki 6,1 procento; P = 0,33). Sepsis išsivystė atitinkamai 25,8 ir 25,3 proc. šviežio ir standartinio vartojimo grupėse, o ūminio kvėpavimo distreso sindromas - atitinkamai 6,6 ir 4,8 proc.. Intensyviosios terapijos skyriaus mirtingumas buvo atitinkamai 4,5 ir 3,5 procento (P = 0,34).

Dalis mokslininkų deklaravo sąsajas su farmacijos industrija.
Dema Medikas

Rūkymas paplitęs tarp studentų ir moksleivių.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2019-12-11 05:43

 31.2 procentas aukštųjų mokyklų studentų ir 12.5 procentų vidurinių mokyklų moksleivių pastoviai rūko tabaką, rašoma JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų gruodžio 6 d. leidinyje Morbidity and Mortality Weekly Report.
 
https://www.google.lt/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Faleksandryu%2Faleksandryu1905%2Faleksandryu190500080%2F124346897-vape-teenager-young-pretty-white-girl-in-white-cardigan-smoking-an-electronic-cigarette-opposite-bri.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_124346897_vape-teenager-young-pretty-white-girl-in-white-cardigan-smoking-an-electronic-cigarette-opposite-bri.html&docid=-vWGKe_yPCyuAM&tbnid=sWvuwHNfQaxsWM%3A&vet=10ahUKEwjAhoGg263mAhVosYsKHetUDDgQMwisASg7MDs..i&w=1300&h=866&itg=1&bih=662&biw=1420&q=smoking%20teenager&ved=0ahUKEwjAhoGg263mAhVosYsKHetUDDgQMwisASg7MDs&iact=mrc&uact=8
Atlantos (JAV) 
Ligų kontrolės ir prevencijos centro darbuotojai, vadovaujami Teresa W. Wang, Ph.D.,  analizavo 19018 apklausų duomenis apie tabako produktų vartojimą, kurie apėmė 27 milijonų studentų ir moksleivių populiaciją. Viso ištirti 8837 klausimynai iš vidurinių mokyklų ir 10097 iš aukštųjų mokyklų.

Mokslininkai nustatė, kad 53,3 proc. aukštųjų mokyklų studentų ir 24, 3  proc. vidurinių mokyklų moksleivių yra vartoję tabako gaminius 2019 metais. 31.2 procentas aukštųjų mokyklų studentų ir 12.5 procentų vidurinių mokyklų moksleivių pastoviai rūko tabaką (per pastarąsias 30 dienų). Elektronines cigaretes rūko 27,5 proc. aukštųjų mokyklų studentų ir 10,5 proc. vidurinių mokyklų moksleivių. Atitinkamai, 57.8 ir 57.5 proc. respondentų rimtai galvoja ar jau bando mesti rūkyti.


Dema Medikas

Kas ketvirtas dializuojamas pacientas jaučia nerimą, depresiją.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2019-09-18 00:30

Išsivysčius inkstų nepakankamumui ir dėl šios priežasties pradėjus inkstų dializę, daroma ženkli įtaka su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei, rašoma internetiniame žurnale Journal of Renal Care.

http://www.news-medical.net/health/Renal-Replacement-Therapy.aspx
Malagos (Ispanija) Carlos Haya regioninės universitetinės ligoninės mokslininkai, vadovaujami Ana Rebollo Rubio, tyrė dializuojamų pacientų gyvenimo kokybę ir psichologinę būklę. Tyrime dalyvavo 152 pacientai.
Vaizdas: http://www.news-medical.net/health/Renal-Replacement-Therapy.aspx

Mokslininkai nustatė, kad dializuojamų pacientų gyvenimo kokybė ženkliai pablogėja. 26,6 procentų pacientų jaučia nerimą, o 27 proc. - depresiją. Visa tai įtakoja emocinį gyvenimo kokybės komponentą.

"Pradėjus dializę daroma ženkli įtaka gyvenimo kokybei, palyginus su bendra populiacija ir su kitomis lėtinėmis inkstų ligomis sergančiais pacientais," teigia tyrimo autoriai. "Ankstyvas psichologinės būklės pakitimų nustatymas yra labai svarbus, kadangi pradinėse stadijose galima efektyviai koreguoti gyvenimo kokybę."

Santrauka

Straipsnis


https://www.teledema.lt/specialus/medikas

Pregabalinas nesumažina sėdimojo nervo skausmų.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2019-09-18 00:29

Kaip rašoma žurnale New England Journal of Medicine, pregabalinas neženkliai sumažina kojos skausmus, kuriuos sukelia sėdimojo nervo uždegimas.

http://www.spine-health.com/conditions/sciatica/what-you-need-know-about-sciatica
Sidnėjaus (Australija) universiteto mokslininkai, vadovaujami Stephanie Mathieson, atliko randamizuotą tyrimą, kurio metu tirta pregabalino ir placebo poveikio skirtumai. Tyrime dalyvavo du šimtai devyni pacientai (108 pregabalino grupėje, 101 - placebo gr.). Pergabalino skirta nuo 150 iki 600 mg per dieną. Gydymo tukmė - aštuonios savaitės. 
Vaizdas: http://www.spine-health.com/conditions/sciatica/what-you-need-know-about-sciatica

Mokslininkai nustatė, kad kojos skausmo intensyvumo balas aštuntą gydymo savaitę buvo 3,7 pregabalino grupėje ir 3,1 - placebo grupėje. Po 52 savaičių skausmo balas atitinkamai buvo 3,4 ir 3,0. Po 8 ir po 52 savaičių skirtumo abiejose grupėse nestebėta. Dar daugiau, nustatyti 227 pašaliniai poveikiai pregabalino grupeje ir 124 - placebo grupėje. 

Keli autoriai nurodė finansinius ryšius su farmacijos industrija.

Straipsnis
Vedamasis


https://www.teledema.lt/specialus/medikas

Priešoperacinis opioidų skyrimas susijęs su ilgesne hospitalizacijos trukme.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2019-09-18 00:27

Preoperacinis opioidinių analgetikų skyrimas prieš abdominalines operacijas yra susijęs su padidėjusia sveikatos priežiūros resursų utilizacija ir kaštais, rašoma leidinyje Annals of Surgery. 

http://www.trauma.org/index.php/main/images/C13/
Mičigano (JAV) universiteto mokslininkai, vadovaujami Jennifer F. Waljee, M.D., M.P.H., tyrė duomenis apie 200005 asmenis, kuriems buvo atliktos abdominalinės operacijos. Įvertinus gretutinius susirgimus, psichologinę būklę, demografines charakteristikas, tyrimo autoriai tyrė preoperacinio opioidų vartojimo įtaką postoperacinei sveikatos priežiūros utilizacijai. 
Vaizdas: http://www.trauma.org/index.php/main/images/C13/

Mokslininkai nustatė, kad 8,8 proc. pacientų prieš operaciją buvo skirti opioidiniai analgetikai. Nustatyta, kad pacientų, kuriems skirti opioidai hospitalizacijos trukmė buvo ilgesnė (2,9 versus 2,5 dienos; P < 0.001).  Opioidus gavusiems dažniau reikėjo ir reabilitacijos paslaugų, palyginus su opioidų negavusiais pacientais (3.6 versus 2.5 proc.; P < 0.001). Opioidus gavusieji asmenys dažniau rehospitalizuoti 30 dienų periode (4.5 versus 3.6 proc.; P < 0.001). Išlaidos gydymui buvo didesnės skaičiuojant po 90, 180 ir 365 dienų po operacijos ($12,036.60 versus $3,863.40; $16,973.70 versus $6,790.60; ir $25,495.70 versus $12,113.80, atitinkamai; all P < 0.001). 

Vienas autorius nurodė finansinius ryšius su 3M Health Information systems; antras - su Tonix Pharmaceuticals ir Neuros Medical.

Santrauka


https://www.teledema.lt/specialus/medikas

Nustatyti lytiniai skirtumai, įsisavinant skubios medicinos pagalbos įgūdžius tarp rezidentų.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2019-09-18 00:26

Kaip rašoma internetiniame žurnale JAMA Internal Medicine, vertinant visas skubios medicinos pagalbos subkompetencijas, nustatyta, jog vyrų pasiekimai yra ženkliai geresni nei moterų.

https://sites.google.com/a/sveikata.tv/medik/straipsniai1/_draft_post/rezid%20Cropped.jpg
Čikagos (JAV) universiteto mokslinikai, vadovaujami Arjun Dayal, atliko multicentrinį ilgalaikį retrospektyvinį kohortos tyrimą aštuoniose bendruomenėse ir akademinėse skubios medicinos mokymo programose. Mokslininkai ištyrė 33456 subkompetencijų tyrimus, kuriuose dalyvavo 359 skubios medicinos rezidentai ir 285 fakulteto nariai. 
Vaizdas: http://case.edu/med/emergencymedicine/

Mokslininkai nustatė, kad per pirmus rezidentūros metus vyrai ir moterys pasiekė analogiškus rezultatus, nors per visą rezidentūrą, vyrų rezidentų pasiekimų lygis buvo 12,7 procentų geresnis nei moterų. Vyrai pasiekė 0,15 aukštesnį nustatytą išsilavinimo lygį, kuris prilyginamas trejų-ketverių mėnesių trukmės papildomų mokymų ekvivalentui. Įprastai per metus rezidentai pasiekia 0,52 išsilavinimo lygį. Nebuvo nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai, įvertinus fakulteto (vertintojų) lytinius skirtumus ar vertintojo-vertinamojo lytines poras.

Straipsnis

Vedamasis


https://www.teledema.lt/specialus/medikas

Skirtingų reumatinių ligų skirtingi ultragarsiniai radiniai.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2019-09-18 00:25

Kaip rašoma internetiniame žurnale International Journal of Rheumatic Diseases, tiriant skirtingais reumatiniais susirgimais sergančius pacientus, yra nustatomi skirtingi sonografiniai duomenys.

https://sites.google.com/a/sveikata.tv/medik/straipsniai1/_draft_post/ciurna%20Cropped.jpg
Turkijos Sakarya universiteto medicinos fakulteto mokslininkai, vadovaujami Halil Harman, M.D., ir Ibrahim Tekeoglu, tyrė čiurnos patologinius pakitimus, panaudojant aukštos rezoliucijos ultrasonografinius vaizdus. Tyrime dalyvavo 142 randamizuotai atrinkti reumatinėmis ligomis sergantys pacientai, kuriems kliniškai nustatyta skausminga ir edemiška čiurna (69 sergantys reumatoidiniu artritu (RA), 58 - spondiloartropatija (SpA) ir 15 - podagra). Pacientų pėdos funkcija tirta naudojant Pėdos funkcijos indeksą (PFI).
Vaizdas: http://calgarycorephysio.ca/services/ultrasound-guided-prolotherapy/

Mokslininkai nustatė, kad 98,6 proc. visų pacientų sąnarių buvo įtempti ir 72,9 proc. patinę. 82,1 proc. atvejų nustatyti ultragarsiniai patologiniai pakitimai. SpA ir podagra sergantiems pacientams dažniau buvo nustatomas tibiotalarinio sąnario sinovitas (P < 0.05). Sergantiems RA dažniau buvo nustatomas tibialis posterior tenosinovitas (P < 0.001). Palyginus su kitomis grupėmis, ankstyvose RA stadijose dažniau buvo nustatomas subtalarinio ir talonavikuliarinio sanarių sinovitas. Sergant RA ilgiau kaip metus, tibiotalarinio sąnario sinovitas buvo aptinkamas dažniau (P < 0.05). Sergantiems RA aukštesnio PFI prognozė buvo, nustačius subtaliarinio sąnario sinovitą, TP tenosinovitą ir peroneus tenosinovitą (P < 0.000).

Santrauka
Straipsnis


https://www.teledema.lt/specialus/medikas

1-10 of 1513