Ikimokyklinio amžiaus vaikų pėdų sveikatinimo projektas (programa) "Kad pėdutės būtų sveikos"

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKATINIMO PROGRAMA 

“KAD PĖDUTĖS BŪTŲ SVEIKOS”

(tikslus projekto pavadinimas)

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS

Projekto (programos) organizatorius - Nacionalinė medikų asociacija.

Projekto (programos) įgyvendintojai - UAB Nacionalinis ortopedijos centras, gydytojai savanoriai.

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

2.1. Projekto įgyvendinimo forma - profilaktinis ikimokyklinio amžiaus vaikų pėdų tikrinimas, visuomenės švietimas pėdų sveikatos klausimais.

2.2. Numatomi projekto įgyvendinimo terminai: neterminuotas. Projekto  pradžia 2014 m. sausio mėn. 

2.3. Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuvos Respublikos ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įstaigos. Projekto veiklos prioritetas: ikimokyklinio amžiaus pėdų sveikatinimas.

2.4. Trumpas projekto aprašymas (projekto aktualumas, tikslinė grupė, planuojamo projekto veikla).

2.4.1. Projekto aktualumas: 

2.4.1.1. Siekiant pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą (LR Vyriausybės programoje patvirtinta prioritetinė sveikatos sistemos vystymo kryptis) ir visuomenės sveikatinimą, bus užtikrinama, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai gautų gydytojo specialisto konsultacijas, kurios pagerintų tikslinės grupės pėdų sveikatos būklę. 

2.4.1.2. Dalis tėvų dėl savo užimtumo turi ribotas galimybes atvykti į gydymo įstaigas (priminius sveikatos priežiūros centrus, toliau - PSPC), todėl išskirtinai teigiamai vertina papildomas sveikatinimo paslaugas, kurios teikiamos vaikų buvimo vietoje (teigiamas socialinis projekto (programos) poveikis). 

2.4.1.3. Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros įstaigas lankantys vaikai gaus aukštos kvalifikacijos specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšų (teigiamas projekto (programos) poveikis PSDF biudžetui). 

2.4.1.4. Vaikų tėvai neatitraukiami nuo savo tiesioginio darbo/veiklos, todėl sukuriamas pridėtinis vidaus produktas (teigiamas projekto (programos) socioekonominis poveikis). 

2.4.1.5. Vykdant pėdų profilaktikos projektą (programą), visuomenė (tėvai ir jų aplinka) teigiamai vertins sveikatos sistemos rūpestį jų vaikais ir imperatyviai bus  patvirtinta, kad realiai vykdomos Vyriausybės patvirtintos profilaktinės sveikatos programos kaip prioritetinės sveikatos politikos kryptys (teigiama visuomeninė nuomonė sveikatos sistemos atžvilgiu). 

2.4.1.6. Profilaktiškai lopšelyje-darželyje tikrinamas vaikas nėra ištraukiamas iš savo įprastos socialinės aplinkos, todėl nepatiria streso, kuris būdingas daugeliui mažamečių vaikų, kurie vyksta sveikatos patikrinimams į asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau - ASPĮ) (teigiamas psichosocialinis poveikis vaikų psichinei sveikatai). 

2.4.1.7. Profilaktinio patikrinimo metu anksti diagnozuojant pėdų ortopedinius susirgimus, galima trumpalaikė ir efektyvi korekcija, dėl ko vėlesniame asmens (vaiko) gyvenime sumažinama pėdų deformacijų sukeltų kelio, klubo, čiurnų sąnarių ir stuburo juosmeninės dalies ortopedinių -neurologinių susirgimų tikimybė bei potencialiai mažėja šių susirgimų sukelto nedarbingumo/neįgalumo rizika (potencialiai teigiamas poveikis asmens sveikatai vyresniame amžiuje).

2.4.2. Tikslinės projekto grupės: vyresni nei keturių metų amžiaus ikimokyklinio amžiaus vaikai (profilaktinis pėdų patikrinimas) ir jų tėvai ( visuomenės sveikatinimo mokymai).

2..4.3. Planuojama projekto veikla: profilaktinis ikimokyklinio amžiaus vaikų pėdų profilaktinis patikrinimas ir jų tėvų mokymai pėdų sveikatinimo klausimais.

2.5. Projekto (programos) tikslai ir uždaviniai: 

2.5.1. Projekto (programos) tikslas - maksimaliai užtikrinti ikimokyklinio amžiaus vaikų tolygų fiziologinį pėdos vystymąsi, siekiant sukurti pamatą tolimesnei sveiko, fiziškai aktyvaus žmogaus raidai. 

2.5.2. Projekto (programos) uždaviniai - profilaktiškai patikrinti ikimokyklinio amžiaus vaikų pėdų būklę, teikti infomaciją vaikų tėvams apie pėdų fiziologiją ir juos mokyti sveikatinimo srityje visuomenės savanoriško mokymo pagrindais.

2.6. Projekto partnerių, rėmėjų indėlis (finansinis, dalykinis ir pan.): 

Projektas (programa) organizuojamas ir įgyvendinamas savanoriškos veiklos principais. Savanoriška veikla - neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos programos organizatoriaus ir projekto (programos) įgyvendintojo sutartimi. 

Savanoriška veikla atliekama vadovaujantis šiais principais: 

  1. naudos visuomenei ir asmeniui – dalyvavimas savanoriškoje veikloje sudaro asmenims galimybę aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir skatina savanorių asmeninę saviraišką ir tobulėjimą; 
  2. bendradarbiavimo – savanoriška veikla remiasi savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių tarpusavio bendradarbiavimu, siekiant suderinti savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių poreikius ir galimybes;
  3. įvairovės ir lankstumo – savanoriška veikla gali būti atliekama įvairiose visuomenei naudingos veiklos srityse. Savanoriškos veiklos organizatorius ir savanoris gali susitarti dėl įvairių savanoriškos veiklos formų ir būdų, taip pat juos keisti.

3. JURIDINIO ASMENS PATIRTIS ĮGYVENDINANT PANAŠAUS POBŪDŽIO PROJEKTUS:

Nacionalinė medikų asociacija turi europinių projektų įgyvendinimo patirtį. Projektas “Aukštesnio lygio gyvybės palaikymo programos įgyvendinimas Lietuvoje” buvo finansuotas pagal Norvegijos finansinius mechanizmus. Projekto įgyvendinimo forma - potrauminių pacientų skubios/neatidėliotinos medcinos pagalbos teikimo mokymas skirtas visų specialybių gydytojams.

Comments