SU sine arbeidsoppgaver

Samarbeidsutvalget

a) Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

b) Samarbeidsutvalget skal bestå av 6 medlemmer.

c) Foreldrerådet og de ansatte velger hver tre representanter til samarbeidsutvalget. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

d) Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Daglig leder har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.

e) Representanter for foreldreråd og ansatte velges for ett år om gangen. Eierstyret fastsetter selv funksjonstiden for eierstyrerepresentantene.

f) Samarbeidsutvalget holder møter når det anses nødvendig av utvalgets leder, eller av et medlem i samarbeidsutvalget, eller av eierstyret.

g) Styrets leder eller den som gis fullmakt foretar innkallingen til samarbeidsutvalgsmøtet. Møtet skal holdes innen 14 dager etter at styreleder har mottatt anmodning om å holde møte.

h) Ved stemmelikhet på samarbeidsutvalgsmøtet avgjør styreleders stemme.

i) Samarbeidsutvalget skal behandle bl.a. årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er bl.a. budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.

Comments