การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ : DLIT

 http://www.dlit.ac.th/index2.php
http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php?crgrade=%E0%B8%A1.1&crtitle=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&subtitle=&sometitle=&crid=0060#playlist
 http://www.dlit.ac.th/pages/resources.php?view=1
http://www.dlit.ac.th/pages/plc.php?view=1
 http://itembank.bopp.go.th/Pages/Home
http://www.dlit.ac.th/pages/library.php 

http://fieldtrip.ipst.ac.th/content.php


http://mooc.learn.in.th/main/
 http://secondsci.ipst.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=20&Itemid=100010

ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนทำแบบประเมินสุขบัญญัติ 10 ประการ 

ภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : DLIT