ประวัติโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

                    โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เริ่มก่อตั้งเมื่อเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เดิมชื่อ โรงเรียนสตรีสุทธิวราราม
(ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนวัดสุทธิวรารามในปัจจุบัน) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
โดยมีคุณหญิงธนภารพิสิษฐ์ (แส มิลินทสูตร) เป็นครูใหญ่คนแรกจนถึงปี พ.ศ.2470 ได้ลาออกจากราชการ กระทรวงธรรมการ 
(กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน) จึงได้แต่งตั้งรองอำมาตย์ตรีเจ้ จุณณะปิยะ (เจตน์ จุณณะปิยะ) รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน 
เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี กระทรวงธรรมการได้ซื้อตึกของอนามัยหนึ่งหลังและสร้างอาคารให้ใหม่อีกหนึ่งหลัง
เป็นอาคารไม้สามชั้นในตรอกยายกับตา(ซอยดอนกุศลในปัจจุบัน) ในที่ดินของกรมรักษาที่หลวง (กรมธนารักษ์ปัจจุบัน) 
โฉนดเลขที่ 672 เนื้อที่ทั้งแปลง 13 ไร่ งาน 92 ตารางวาและย้ายไปเรียนในอาคารหลังดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2474 
แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีบ้านทวาย มี คุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ เป็นครูใหญ่รับนักเรียน ทั้งหญิงและชาย ในปี พ.ศ. 2482 
กระทรวงธรรมการได้ประกาศแยกโรงเรียนสตรีบ้านทวายออกเป็น 2 โรงเรียน คือ

          1. โรงเรียนสตรีบ้านทวาย สังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล กรมสามัญศึกษา เนื้อที่ ไร่ งาน 48 ตารางวา มี นางสาวกรองแก้ว วณิกนันทน์ 
(คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์)  เป็นครูใหญ่  เปิดสอน
แผนกสามัญศึกษา ต่อมา พระยาประมวลวิชาพูล อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนสตรี
บ้านทวาย เป็น โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เพื่อให้ถูกต้องตามรัฐนิยม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2482 (พระยาอุปกิตศิลปะสาร
เป็นผู้บัญญัติชื่อโรงเรียน)
 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียน

          2. โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้ สังกัดกรมอาชีวศึกษา มี คุณหญิงประยงคุ์  ถ่องดิกิจฉการ เป็นครูใหญ่  เปิดสอนแผนกอาชีวศึกษา
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ เมื่อกองทัพญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศไทย ได้ขออนุญาตนำทหารเข้าพักในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กระทรวงศึกษาธิการ
จึงสั่งให้โรงเรียนไปเปิดสอนที่โรงเรียน
ประชาบาล บริษัทเกลือไทย จำกัด อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ กันยายน 2487  
รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ  เมื่อสงครามสงบลงจึงให้กลับมาสอนที่เดิม  แต่เนื่องจาก    มีกองทหารฮอลันดาเข้ามาพักแทนทหารญี่ปุ่น 
โรงเรียนต้องขอยืมโรงเรียนเทศบาลวัดยานนาวา
  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ในระหว่างที่โรงเรียนได้ติดต่อสถานทูตฮอลันดาเพื่อขอให้เคลื่อนย้ายกองทัพ
ออกจากบริเวณโรงเรียน

        ปัจจุบันโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  บนพื้นที่  4 ไร่  3 งาน  48 ตารางวา  เปิดบริการการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 รับเฉพาะนักเรียนหญิง  เดิมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ และได้ย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปี พ.ศ. 2553